Aktuel INFO

Dagsorden generalforsamling 28. oktober 2021

Næstved den 21. oktober 2021

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
torsdag den 28. oktober 2021 kl. 14:30.

Generalforsamlingen afholdes i Næstved Golfklubs restaurant,
Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

Dagsorden jf. vedtægterne http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741868 :

 

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til denne dagsorden)
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen (p.t. ingen forslag)
6. Forslag fra medlemmerne (intet modtaget)
7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9 *)
8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9 **)
9. Eventuelt

*) Ad pkt. 7. Valg til bestyrelse og suppleanter
jf. § 6 og § 9, stk. 1: På valg som ordinære medlemmer er Jette Jespersen, Helge Larsen og Niels Bruun. Jette Jespersen genopstiller ikke. Helge Larsen og Niels Bruun er villige til genvalg.
Til den ledige plads som ordinært medlem foreslår bestyrelsen Anne-Grethe Torpe.
jf. § 6 og § 9, stk. 3 og stk. 5: På valg som suppleanter er Palle Bauer og Ole Olsen. Begge er villige til genvalg.

**) Ad pkt. 8. Valg af revisor og suppleant
jf. § 6 og § 9, stk. 3 og stk. 5: På valg er Aage Kildemark og Peder Flansmose. Begge er villige til genvalg.


Seniorklubben er vært ved en kop kaffe med kringle under generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Seniorklubben Fjorden

Indkaldelse generalforsamling 2021

Næstved den 10. oktober 2021

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 14:30.

Generalforsamlingen afholdes i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

Dagsorden jf. vedtægterne http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741868 :

 

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9
8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før general­forsam­lingen afholdes, dvs. senest onsdag den 20. oktober 2021.
Det/de pågældende for­slag sendes via e-mail til formanden for bestyrelsen Tom Nielsen
tomogco1@gmail.com eller ved post til Tom Nielsen, Parkvej 156,
1 – 140, 4700 Næstved.

Seniorklubben er vært ved en kop kaffe med kringle under generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Seniorklubben Fjorden