Referater af generalforsamlinger

Referat ordinær generalforsamling 2021

Næstved den 31. oktober 2021

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

torsdag den 28. oktober 2021 kl. 14:30


Generalforsamlingen blev afholdt i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved


Generalforsamlingen startede kl. 14:30. Der deltog 44 medlemmer.

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen, hvorefter man straks gik over til generalforsamlingens dagsorden, som var:
1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til dagsorden).

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Carsten Storgaard som dirigent. Denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og bad forsamlingen medvirke til en god afvikling af general­forsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til Formanden med henblik på aflæggelse af formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte med at konstatere, at også i 2021 havde Covid-19 sat sit præg på afviklingen af arrangementerne i Seniorklubben.

Således var vinterspillet blevet afviklet over blot 5 afdelinger - to i december og tre i marts - idet der ikke havde kunnet spilles i januar og februar. Vi kunne til vinterspillet heller ikke mødes samlet om morgenen til lodtrækning om starttider, men havde i stedet været nødt til at foretage tilmelding hjemmefra via GolfBox. 

Sommerspillet var som planlagt startet den 8. april – dog uden gunstart eller fællesspisning efter turneringen. Vi havde ligeledes været underkastet restriktioner, som at der skulle udskrives scorekort hjemmefra, at der ikke måtte rives i bunkers, at flag på greens ikke måtte røres, at der var forsamlingsforbud osv. osv. Forsamlingsforbuddet gjorde også, at nogle bestyrelsesmøder måtte afholdes virtuelt.

Den planlagte venskabsturnering med Skovbo i maj måtte også aflyses, da det viste sig umuligt at finde en ny dato. Så venskabsturnering med Skovbo afholdes først i 2022 i Skovbo.

Det havde været svært med alle disse restriktioner, men vi måtte indse, at vi trods alt var meget bedre stillet end mange andre sportsgrene.

Månedsturneringerne med gunstart og fællesspisning var først blevet genoptaget i juni, hvor vi så kunne uddele præmier for vinterspil og for årets første måneder. Og i modsætning til sidste år var det igen blevet muligt at afholde OK sponsormatch i august.

Den 13. – 15. juni havde Vivi Nordby med assistance fra John Munthe arrangeret en meget vellykket tur til Hovborg Kro for 32 af Seniorklubbens medlemmer. Der blev spillet på 3 baner, nemlig Gyttegård Golfklub, Kaj Lykke Golfklub og Royal Oak Golfklub.

Coronasituationen bevirkede, at spillerne selv skulle indtaste deres scorer under eller efter spillet. Stort set alle var efterhånden blevet fortrolige med dette, så nu manglede der kun nogle ganske få, som vi skulle have med på den ordning. Den nemmeste løsning ville være, hvis hele holdet samles efter spillet, og én fra holdet foretager indtastningen, og alle efterfølgende kontrollerer og accepterer resultatet. Det ville kun tage et par minutter og lette arbejdet for turneringslederne. Målet er nemlig, at vi fremover undgår at aflevere scorekort og udelukkende anvender de selvindtastede tal.

4 medlemmer havde taget sig af turneringerne igen i år. Derfor rettede Formanden stor tak til Palle Bauer, Jette Jespersen, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift igennem sæsonen havde styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning/kontrol af resultater og ajourføring i Order of Merit.

Seniorklubbens medlemstal var i år steget fra 181 til 183, hvoraf ca. halvdelen deltog i de ugentlige turneringer fordelt på 18- og 9-hulsspillere. På det seneste havde der været en mindre afmatning i deltagertallet ved turneringerne; men Formanden havde ikke umiddelbart nogen forklaring på dette.

Det sociale var, ud over glæden ved golfspillet, en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Måneds­afslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af månedens præmier, bidrog i høj grad hertil, men dette havde vi så måttet undvære en del af året. GolfBox var dog også en vigtig faktor, idet holdene i månedens løbende turneringer blev sammensat af GolfBox, således at man havde forskellige medspillere fra gang til gang. Det var også glædeligt at se, at mange sidder og hygger sig på terrassen efter spillet.

Til slut rettede Formanden tak til Seniorklubbens sponsorer OK og Golf2all ved Morten Schou samt til samarbejdet med sekretariatet og restauranten. Endelig takkede Formanden også bestyrelsen for godt samarbejde i året og sagde ikke mindst tak til de medlemmer, som havde bakket op om Seniorklubbens arrangementer.

Da ingen havde bemærkninger til Formandens beretning erklærede Dirigenten beretningen for godkendt.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens Kasserer, Helge Larsen, fremlagde regnskabet, som var udsendt ved mail til medlemmerne som bilag til dagsordenen, og knyttede en række forklarende kommentarer hertil. Det underskrevne Regnskab kunne som meddelt ved fremsendelsen til medlemmerne beses hos ham umiddelbart ved mødet. Regnskabet udviste et overskud per 30. september 2021 på 2692,33 kr. Seniorklubbens formue per samme dato var 75.546,23 kr. (Forrige år var det 72.853,90 kr.).

Dirigenten oplyste, at Regnskabet var godkendt af Revisor uden bemærkninger.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter Dirigenten konstaterede, at Regnskabet var godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Med henvisning til det udarbejdede budget for det kommende år foreslog Kassereren, Helge Larsen, et uændret årligt kontingent på 300,00 kr.
Dette blev godkendt.


Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a.  Der skulle vælges tre ordinære medlemmer til bestyrelsen for 2 år. Jette Jespersen ønskede at udtræde, medens Helge Larsen og Niels Bruun med bestyrelsens støtte var villige til genvalg.
Som nyt ordinært medlem foreslog bestyrelsen Anne-Grethe Torpe.
Da der ikke blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede Dirigenten, at de indstillede kandidater var
valgt.
b. På valg som bestyrelsessuppleanter for 2 år var Palle Bauer og Ole Olsen, som begge var villige til genvalg. Bestyrelsen støttede dette.
Da der heller ikke her blev bragt andre kandidater i forslag, blev de indstillede kandidater genvalgt.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
På valg som hhv. revisor og revisorsuppleant var Aage Kildemark og Peder Flansmose. Begge var villige til genvalg, hvilket bestyrelsen støttede. Begge blev genvalgt.

 

Ad 9. Eventuelt
Dirigenten efterlyste eventuelle indlæg, men ingen ønskede ordet.

Tom Nielsen meddelte herefter, at Jette Jespersen jo efter eget ønske trådte af som medlem af bestyrelsen, og han overrakte Jette en gave for hendes indsats.

Dirigenten takkede på forsamlingens vegne bestyrelsen for dens indsats.


Da der herefter ikke var flere indlæg, gav Dirigenten ordet tilbage til Formanden.

Formanden takkede Carsten Storgaard for mødeledelsen med en vingave og afsluttede herefter mødet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14:48.Niels Bruun
Referent
Sekretær i Seniorklubben


Referatet godkendt
Næstved den 2. november 2021


Carsten Storgaard
Dirigent

 

Referat ordinær generalforsamling 2020

Næstved den 2. november 2020

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

fredag den 30. oktober 2020 kl. 15:00

Generalforsamlingen blev afholdt i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved


Generalforsamlingen startede kl. 15:00. Der deltog 19 medlemmer.
Generalforsamlingens lave deltagertal skyldtes den ekstraordinære situation omkring Covid-19.

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen, hvorefter man straks gik over til generalforsamlingens dagsorden, som iht. vedtægterne
http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741868 var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt til medlemmerne som bilag til denne dagsorden)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9 *)
8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9. Valg ikke aktuelt i år.
9. Eventuelt


*) Ad pkt. 7 valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9
På valg var Tom Nielsen og Anne-Lise Arentsen.
Tom Nielsen var villig til genvalg.
Anne-Lise Arentsen genopstillede ikke.
Valg af suppleanter var ikke aktuelt dette år.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og bad forsamlingen medvirke til en fornuftig afvikling af general­forsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overens­stemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til Formanden med henblik på aflæggelse af formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte med at konstatere, at på grund af Covid-19 havde det været et noget usædvanligt år i Seniorklubben.

Vinterspillet havde kun kørt fra begyndelsen af december 2019 til 23. januar 2020, hvorefter banen først var lukket på grund af vand og senere på grund af coronarestriktioner. Også på grund af coronarestriktioner kom forårssæsonen først i gang den 7. maj, og af samme årsag havde vi i hele sæsonen ikke været i stand til at afholde månedsafslutninger med fællesspisninger og præmieoverrækkelser.

Som følge af restriktionerne havde det heller ikke været muligt at afholde venskabsturnering med Skovbo eller spil på fremmed bane, som vi plejer. End ikke den traditionsrige OK-sponsorturnering havde det været muligt at afholde. Til gengæld havde omstændighederne nok været årsag til, at tilslutningen til de løbende torsdags­turneringer havde været større.

Coronasituationen havde også medført, at man ikke måtte bytte scorekort, og at spillerne selv skulle indtaste score under eller efter spillet. Stort set alle var efterhånden fortrolige med dette, og indtastningsproceduren ville utvivlsomt fortsætte også efter Covid-19. Nu manglede vi så lige at få de sidste med til indtastningen. Men hvis hele holdet samledes efter spillet, og en fra holdet foretog indtastningen, samt at alle efterfølgende kontrollerede og accepterede resultatet, ville det være den nemmeste løsning. Det kunne gøres på et par minutter og lettede arbejdet for turneringslederne bagefter.

Der var 4 medlemmer, som på skift havde taget sig af turneringerne igen i år. Så en stor tak til Palle Bauer, Jette Jespersen, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift igennem sæsonen havde styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning/kontrol af resultater og ajourføring i order of merit.

Medlemstallet i Seniorklubben var i år faldet fra 185 til 181. Ca. halvdelen af medlemmerne havde deltaget i de ugentlige turneringer, fordelt på 18- og 9-hulsspillere.

Ud over glæden ved golfspillet, var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Månedsafslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af månedens præmier, havde vi desværre måttet undvære i år. Men GolfBox var stadig en nyttig faktor, idet holdene i månedens løbende turneringer blev sammensat af GolfBox, således at man havde forskellige medspillere fra gang til gang. Det var også glædeligt at se, at mange sad og hyggede sig på terrassen efter spillet.

Afslutningsvis rettede Formanden tak til sekretariatet ved Niels Midtgaard. Tak til green-keeperne, som havde sørget for en god og flot bane at spille på hele sæsonen, og tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året. Endelig ikke mindst tak til de medlemmer, som havde bakket op om Seniorklubbens arrangementer.


Dirigenten bad herefter om eventuelle kommentarer til beretningen. Han foreslog, at man forblev siddende, således at man undgik mundbindsforeskrifterne.
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Helge Larsen, fremlagde regnskabet, som var udsendt ved mail til medlemmerne som bilag til dagsordenen, og han knyttede en række forklarende kommentarer hertil. Det underskrevne regnskab kunne om ønsket beses hos ham umiddelbart ved mødet. Regnskabet udviste et overskud per 30. september 2020 på 17.406,45 kr. Seniorklubbens formue per samme dato var 72.853,90 kr. (forrige år 55.447,45 kr.).

Dirigenten oplyste, at regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Grundet de lave udgifter i indeværende sæson og den store kassebeholdning foreslog kassereren, Helge Larsen, på bestyrelsens vegne, at kontingentet per 1. april 2021 blev nedsat fra 300,00 kr. til 250,00 kr., hvor det måske så kunne forblive nogle år.
Vivi Nordby foreslog, at man i stedet for kontingentnedsættelse kunne byde på noget fx i forbindelse med sæsonstart. Kassereren mente, at der kunne blive råd til begge dele.

John Munthe mente, at man i stedet for kontingentnedsættelse brugte pengene på at byde på noget ved månedsafslutningerne. Formanden mente hertil, at dette hurtigt ville tømme kassen, hvis det var hver gang.
Bent Hansen talte for en kontingentnedsættelse, hvilket ikke berørte ham selv, da han som æresmedlem var kontingentfri. Inga Rasmussen var uenig og talte for bevarelse af det nuværende kontingent.

Dirigenten konkluderede, at hovedstemningen var at bevare kontingentet på 300 kr., men at anvende midler på noget af det foreslåede.
Kontingent per 1. april 2021 på 300,00 kr. blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde ikke stillet forslag ud over kontingentnedsættelse, som var bortfaldet jf. beslutningen om bevarelse af det nuværende kontingent.

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

På valg til bestyrelsen for 2 år var Tom Nielsen og Anne-Lise Arentsen.
Tom Nielsen var villig til genvalg. Bestyrelsen støttede dette.
Anne-Lise Arentsen ønskede ikke genvalg.

Der skulle således vælges ét nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen foreslog Vivi Nordby som nyt medlem af bestyrelsen, og ikke andre kandidater blev bragt i forslag.

Valgt for en 2-årig periode blev Tom Nielsen og Vivi Nordby, begge med akklamation.

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
Valg af revisor og revisorsuppleant var ikke aktuelt dette år.

 

Ad 9. Eventuelt
Dirigenten efterlyste eventuelle indlæg.
Bent Hansen oplyste, at den golfbold i sten, som står ved putting green foran terrassen mod fjorden, stammede fra hans og Gerda Helges have. De havde skænket den til Næstved Golfklub, og den ventede blot på at blive monteret på en underliggende tee af stål, som var produceret.

John Munthe foreslog, at Seniorklubben skulle stå for flerdages ture til fremmede baner. Flere baner blev bragt i forslag. Formanden bemærkede hertil, at da Vivi Nordby nu var medlem af bestyrelsen, kunne det sikkert lade sig gøre. John Munthe udtalte sin støtte og ville gerne medvirke.

Birthe Jensen ville gerne vide, hvad adgangskrav til Seniorklubben fremover ville blive under de kommende hcp-regler. Formanden svarede hertil, at han i hvert fald ikke forudså, at nogen ville blive smidt ud af klubben, hvis de grundet ændringerne røg op over den nuværende max.-grænse på hcp. 42.

Palle Bauer gjorde opmærksom på eventuelle problemer ved sammensætning af hold, hvis mange havde meget høje hcp.
Gerda Helge advarede mod, at nogle kunne føle sig presset ud af Seniorklubben p.g.a. de nye regler.

Forskellige bemærkninger kom frem, og alt tyder på, at emnet skal tages op i bestyrelsen.
(Efterfølgende kan det oplyses, at bestyrelsen jf. vedtægterne § 3 stk. 2 kan indføre adgangsbegrænsning ud over alderskravet på min. 60 år. Den nuværende adgangsbegrænsning på hcp. 42 var indført, allerede inden Seniorklubben i sin nuværende form blev stiftet med vedtægter på en stiftende generalforsamling den 22. oktober 2009, og begrænsningen blev konfirmeret ved det første bestyrelsesmøde den 26. oktober 2009. Kravet om maximum hcp. 42 ses på Seniorklubbens hjemmeside under Velkommen.).

Inga Rasmussen bad om toilet-facilitet på bagni. Der burde lægges pres på Holbøll. Formanden oplyste hertil, at dette ønske allerede var fremsat adskillige gange.

Da der herefter ikke var flere indlæg, gav dirigenten ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede med en gavekurv Anne-Lise Arentsen for hendes 2 år i Seniorklubbens bestyrelse.
Han takkede også dirigenten for mødeledelsen med en vingave og afsluttede herefter mødet.

Niels Bruun
Referent
Sekretær i Seniorklubben

Referatet godkendt
Næstved den 3. november 2020


Poul Schnack-Petersen
Dirigent

Referat ordinær generalforsamling 2019

Næstved den 5. november 2019

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

torsdag den 31. oktober 2019 kl. 14:00


Generalforsamlingen blev afholdt i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved


Generalforsamlingen startede ganske let forsinket kl. 14:10. Der deltog 70 medlemmer.

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen, hvorefter man straks gik over til generalforsamlingens dagsorden, som var:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til dagsorden).
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9
8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9
9. Eventuelt


Ad 1. Valg af dirigent
Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og bad forsamlingen medvirke til en fornuftig afvikling af general­forsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til Formanden med henblik på aflæggelse af formandsberetning.


Ad 2. Formandsberetning
Angående årets spil konstaterede formanden, at bortset fra et par enkelte torsdage i den forgangne vinter og for nylig havde vi kunnet spille hver torsdag hele året.

Ud over spillet på de almindelige torsdage havde vi haft turnering hjemme med vores venskabsklub Skovbo den 16. maj samt afholdt OK sponsorturnering den 29. august, og han takkede OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering.

Ligesom i sidste sæson havde vi spillet en turnering på en fremmed bane, denne gang i Skovbo den 25. juli med 23 deltagere. Det havde været en rigtig hyggelig tur, men med det beskedne antal deltagere måtte vi overveje, om vi skal fortsætte med en årlige tur til fremmed bane.

4 medlemmer havde på skift havde taget sig af sæsonens turneringer. Formanden rettede derfor stor tak til Palle Bauer, Jette Jespersen, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift havde styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning og ajourføring i order of merit.

Medlemstallet i Seniorklubben var i år faldet fra 192 til 185. Ca. halvdelen af medlemmerne havde deltaget i de ugentlige turneringer, så det havde ikke været nødvendigt at anvende reglen om ”først til mølle”, hvis der skulle være overtegnet til en turnering. Selvom max. på 24 9-hulsspillere havde været overskredet, havde vi ikke anvendt reglen, da 18-hulsspillerne ikke havde nået max på 84, og vi havde således været under maximalgrænsen på 108 deltagere.

Formanden uddybede herefter det stærkt stigende antal spillere ved 9-hullersturneringerne - i år med mere end dobbelt så mange som for 5 år tilbage. Problemet med så mange 9-hulsspillere ved en måneds­afslutnings­turnering var, at tidsintervallet mellem første og sidste start blev stort, idet de først startende skulle vente på spisning omkring halvanden time mere end de sidst startende. Men alternativet var, at vi måtte fastholde et max på 24 9-hulsspillere, hvis vi ikke kunne få flere til at gå over til at spille 18 huller.

Ud over glæden ved golfspillet var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Måneds­afslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af månedens præmier, bidrog i høj grad hertil. Herudover var GolfBox også en vigtig faktor, idet det var denne facilitet, der sammensatte holdene i de løbende turneringer, således at man normalt havde forskellige medspillere fra gang til gang. Glædeligt var det også at se mange sidde og hygge sig på terrassen efter spillet.

Til slut takkede formanden Seniorklubbens sponsorer OK og Golf2all/Golfshoppen ved Morten Schou, samt restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Han takkede også sekretariatet ved Niels Midtgaard og green-keeperne, som havde sørget for en god og flot bane hele sæsonen. Endelig takkede han bestyrelsen for godt samarbejde i året, og sagde ikke mindst tak til de medlemmer, som havde bakket op om Seniorklubbens arrangementer.

Dirigenten bad om eventuelle kommentarer til beretningen, hvilket ikke lokkede nogen frem, så formanden efterlyste selv en forklaring på, hvorfor antallet af 9-hulsspillere var steget så voldsomt. Lars Høeg Sørensen sagde hertil, at mange medlemmer havde fysiske problemer med at spille 18 huller. Han kunne ikke selv sige, hvordan man løste problemet med den lange tid mellem afslutning af 9-hulsspil og spisning.

Der fremkom ikke flere kommentarer, hvorfor dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.


Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Seniorklubbens kasserer, Helge Larsen, fremlagde regnskabet, som var udsendt ved mail til medlemmerne som bilag til dagsordenen, og knyttede en række forklarende kommentarer hertil. Det underskrevne regnskab kunne om ønsket beses hos ham umiddelbart ved mødet. Regnskabet udviste et underskud per 30. september 2019 på 692,15 kr. Dette skyldtes bl.a. et lidt mindre medlemstal, noget større udgifter til præmier samt vin af bedre kvalitet. Seniorklubbens formue per samme dato var 55.447,45 kr. (Forrige år 56.139,60 kr.).

Dirigenten oplyste, at Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Med henvisning til det udarbejdede budget for det kommende år foreslog kassereren, Helge Larsen, et uændret årligt kontingent på 300,00 kr.

Lars Høeg Sørensen fandt kontingentet for højt, idet der blev brugt for mange penge til præmier. Æren, syntes han, var nok. Han foreslog derfor præmier afskaffet, og kontingentet nedsat til 150 kr.
I forbindelse med andre kommentarer angående præmier oplyste formanden, at præmier ikke behøvede at være vin, hvis man fremsatte ønske om 3 bolde i stedet.
Efter ønske fra Lars Høeg Sørensen blev der herefter stemt om kontingentets størrelse. Stemmetællere var Astrid Formann og Carsten Storgaard.

For at ændre kontingentet til 150 kr. For: 1 stemme.

For at bevare uændret kontingent: Mange stemmer (ingen præcis optælling)
Et uændret årligt kontingent på 300,00 kr. blev herefter godkendt. 


Ad 5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen stillede ingen forslag.


Ad 6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.


Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9
a. På valg til bestyrelsen for 2 år var Helge Larsen, Jette Jespersen og Niels Bruun, som alle var villige til genvalg. Bestyrelsen støttede dette. 
Da der ikke blev bragt andre kandidater i forslag, konstaterede dirigenten, at de indstillede kandidater var genvalgt med akklamation.

b. På valg som bestyrelsessuppleanter for 2 år var Palle Bauer og Ole Olsen, som begge var villige til genvalg. Bestyrelsen støttede dette.
Da der heller ikke her blev bragt andre kandidater i forslag, blev de indstillede kandidater også genvalgt med akklamation.

 
Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
På valg som hhv. revisor og revisorsuppleant var Aage Kildemark og Peder Flansmose, som begge var villige til genvalg, hvilket bestyrelsen støttede. Begge blev genvalgt med akklamation.


Ad 9. Eventuelt 
Dirigenten efterlyste eventuelle indlæg.
Vivi Nordby sagde angående eventuel afskaffelse af ture til fremmede baner, at det ville være ærgerligt at afskaffe disse ture. Hun foreslog endvidere at udlægge snore til sigtning om tæt på, i stedet for altid nærmest flaget.
Preben Jensen foreslog andre metoder som fx slag tættest på snor i midten af fairway og da længst af disse.
Der var endvidere forslag om anden dag til spil på fremmed bane fx torsdag i stedet normal turnering. 
Formanden lovede at tage spørgsmålet op i bestyrelsen. Det samme gjaldt forslaget om snor i midten.
Leif Poulsen foreslog, at man kunne gå sammen om leje af buggy i forbindelse med spil på fremmed bane, idet mange fandt andre baner fysisk krævende.
Birte Jensen foreslog et senere starttidspunkt ved spil på fremmede baner, da der var for tidlig start med hensyn til morgentrafik m.v. Formanden kommenterede, at starttidspunktet skulle koordineres med tidspunkt for frokost.
Peder Flansmose foreslog torsdagsturnering forlagt til fremmed bane, hvor vi har baneaftale, og fx med fælles bustransport.
Gerda Helge foreslog, at der blandt 9-hulsspillerne blev fundet en tovholder, som kunne stå for 9-hulsspil for dem, der blev hjemme, idet der næppe kunne etableres både 18- og 9-hullersturnering ved spil på fremmed bane. 
Hannibal Nielsen vendte sig imod flytning af torsdagsturneringer til fremmed bane samt foreslog, at bestyrelsen til næste år fremsatte forslag om nedsat kontingent for at nedbringe formuens størrelse.
Formanden kommenterede flere af de fremkomne indlæg og oplyste, at der kunne lejes vogne i Skovbo, og at vi nok kunne finde ud af at koordinere ønskerne. Vi har tidligere lavet turneringer både ude og hjemme samme dag, og det havde ikke været en succes. Mht. Seniorklubbens formue ville formuen utvivlsomt dale automatisk pga. faldende medlemstal. Han fandt ikke behov for at ændre kontingentet og fandt ikke behov for fælles bustransport. Han fandt Gerda Helges forslag godt mht. en 9-hullers tovholder, der holdt parole for 9-hulsspillerne.
Gerda Helge foreslog i forlængelse heraf, at en tovholder fx også kunne organisere en attraktiv aftale med Martin om afholdelse af kursus i ventetiden efter de 9 huller. Det ville være én gang om måneden. Der var ikke umiddelbart nogen reaktion herpå.

Da der herefter ikke var flere indlæg, gav dirigenten ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede dirigenten for mødeledelsen med en vingave og afsluttede herefter mødet.


Niels Bruun
Referent
Sekretær i Seniorklubben

Referatet godkendt
Næstved den 6. november 2019


Poul Schnack-Petersen
Dirigent

Referat Ordinær Generalforsamling 2018

Næstved den 27. oktober 2018

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

                                                 torsdag den 25. oktober 2018 kl. 14.30.                          

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

I generalforsamlingen deltog 70 medlemmer inkl. bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen startede noget forsinket kl. 15.15.

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man straks over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til dagsorden)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne: Forslag fra Bjarne Nielsen (se bilag)

7. Valg til bestyrelse*) og suppleanter jf. § 6 og § 9. Valg af suppleanter ikke aktuelt dette år.

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9. Valg ikke aktuelt dette år.

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og bad forsamlingen medvirke til en god afvikling af generalforsamlingen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til Formanden med henblik på aflæggelse af formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte med at kommentere det meget forskellige vejr, som havde præget beretningsperioden: Efter en våd vintersæson med meget våde baner, hvor det var meget begrænset med golfspillet, havde vi til gengæld haft en varm sommer med meget tørre baner og fairways med en masse rul. Mange havde på den måde fået forbedret deres handicap men havde efterfølgende oplevet, at det var blevet svært at leve op til de nye handicap.

 

Ud over spillet de almindelige torsdage havde vi haft turnering ude med vores venskabsklub Skovbo den 17. maj. Endvidere havde vi i sæsonen afholdt sponsorturnering den 30. august med OK som sponsor.  For­manden takkede OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering. Ligesom i sidste sæson var der også blevet spillet en turnering på fremmed bane - denne gang i Sorø den 16. juli med 38 deltagere.

 

4 medlemmer havde på skift har taget sig af årets turneringer. Derfor rettede Formanden en stor tak til Kirsten Lundgren Beck, Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift havde styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning og ajourføring af order of merit.

Medlemstallet i Seniorklubben var for første gang faldet, nemlig til 192, hvor vi sidste år på samme tid var 193 medlemmer! Bestyrelsen havde drøftet eventuel medlemsbegrænsning, men da det kun er ca. halvdelen af medlemmerne, som deltager i turneringerne hver gang, havde en begrænsning endnu ikke været nødvendig. Endelig havde vi også reglen om ”først til mølle”, hvis der skulle blive overtegnet til en turnering. Dog kunne det måske blive nødvendigt fremover at anvende denne regel overfor 9-hulsspillerne, da deltagerantallet her var stærkt stigende. Desværre måtte vi derfor stadig sætte et maximum på 24 9-hulsspillere ved måneds­afslutningerne.  

 

Ud over glæden ved golfspillet var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Månedsafslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af månedens præmier, bidrog i høj grad hertil. Her var GolfBox også en vigtig faktor, idet holdene i de løbende turneringer i løbet af måneden blev sammensat af GolfBox, således at der gerne skulle være forskellige medspillere fra gang til gang. Hvis enkelte spillere havde oplevet at spille med den/de samme medlemmer flere gange i sæsonen, skyldtes parringen således en tilfældighed i GolfBox. Det var glædeligt at se, at et større antal spillere end tidligere sad og hyggede sig på terrassen efter runden. Men det havde det gode vejr i sommer nok også medvirket til.

 

Til slut takkede Formanden Seniorklubbens sponsorer OK og Golf2all/golfshoppen ved Morten Schou, og takkede også restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Formanden takkede også sekretariatet ved Niels Midtgaard, som havde været meget behjælpelig med udskrivning af scorekort ved vores måneds­afslutninger. Også tak til green-keeperne for en god og flot bane det meste af sæsonen.  Til slut takkede Formanden bestyrelsen for godt samarbejde i året, og rettede ikke mindst tak til medlemmerne for god opbakning ved Seniorklubbens arrangementer.

 

Hermed sluttede Formanden sin beretning, og da ingen havde kommentarer hertil, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Helge Larsen, fremlagde regnskabet, som var udsendt ved mail til medlemmerne som bilag til dagsordenen, og han knyttede en række kommentarer hertil. Det underskrevne regnskab kunne beses hos ham ved mødet. Regnskabet udviste et overskud per 30. september 2018 på 10.733,53 kr. Seniorklubbens formue per samme dato var 56.139, 60 kr. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Ligesom sidste år ville der til juleafslutningen torsdag den 29. november af klubbens midler blive betalt mad til deltagerne i juleturneringen. Drikkevarer ville være for deltagerens egen regning.


Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til kassererens fremlæggelse, hvorfor dirigenten betragtede regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Med henvisning til udarbejdet budget for det kommende år foreslog kassereren, Helge Larsen, et uændret kontingent på 300,00 kr. Han oplyste i den forbindelse, at der i lyset af den ganske store formue påtænkes en udvidelse af udgifterne til præmier.

Vivi Nordby foreslog, at klubben gav drikkevarerne ved månedsafslutninger for at få brugt noget af formuen.

Et uændret kontingent på kr. 300,00 blev herefter godkendt.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var modtaget forslag fra Bjarne Nielsen medl.nr. 139-1189 (se bilag). Forslaget rummede to forslag:

1. Henvisning af eventuel afsyngelse af sange ved månedsafslutninger til efter spisning og præmieoverrækkelse.

2. Varm ret ved månedsafslutninger fx hver anden gang.

 

Dirigenten oplæste forslaget og gav ordet til Bjarne Nielsen, som kommenterede sit forslag, idet han flere gange understregede, at forslaget ikke tog sigte på at hindre sang i forbindelse med afslutningerne, det skulle blot finde sted efter spisning, præmieuddeling m.v. også således, at det ikke optog tid fra det, som havde noget med sporten at gøre. Skulle man endelig bruge tid på mere, end hvad der vedrørte selve dagens program, måtte man hellere bruge tiden fx på redegørelse for de nye golfregler.
Vedrørende pkt. 6, 2 angående varm ret oplyste Bjarne Nielsen på diririgentens forespørgsel herom, at punktet ikke skulle opfattes som et egentligt beslutningsforslag, men blot som et ønske.

 

Formanden kommenterede Bjarne Nielsens forslag. Han mindede i den forbindelse om, at Seniorklubbens formål havde både et sportsligt og et socialt sigte. Sangen på dagen havde i øvrigt kun taget ca. 3 minutter. Han bad om, at det fortsat var op til bestyrelsen at placere sang, hvor det passede i dagens program.

Bent Hansen mindede om, at man tidligere havde sunget sange, og det havde været meget hyggeligt.

Inga Mosevang Nielsen ønskede også, at der blev sunget.

Birthe Jensen mente, at det ikke var en sangforening, hvilket Mogens Petersen støttede.

Bjarne Nielsen fandt, at man diskuterede på et forkert grundlag. Han ville bestemt ikke hindre nogen i at synge. Han plæderede blot for, at der blev sunget efter det sportslige.


Da der på forespørgsel fra dirigenten ønskedes formel afstemning om Bjarne Nielsens forslag jf. pkt 6. 1, blev der valgt to stemmetællere nemlig  Astrid Formann og Mogens Pedersen. Ved denne afstemning stemte 7 medlemmer for forslaget, 10 stemte hverken for eller imod, medens resten af forsamlingen stemte imod. Bjarne Nielsens forslag var dermed bortfaldet.

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a.  På valg til bestyrelsen for 2 år var Kirsten Lundgren Beck og Tom Nielsen. Kirsten Lundgren Beck ønskede ikke genvalg, hvorimod Tom Nielsen var villig hertil. Bestyrelsen indstillede Tom Nielsen og til den ledig plads Anne-Lise Arentsen. Da der ikke var andre kandidater, og da heller ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt med akklamation.

b. Valg til bestyrelsessuppleanter var ikke aktuelt dette år.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
Valg af revisor og revisorsuppleant var ikke aktuelt dette år.

 

Ad 9. Eventuelt
Dirigenten efterlyste eventuelle indlæg, og Preben Pedersen spurgte til bestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug ved bestyrelsesarbejdet, hvilket Formanden redegjorde for.

Da der herefter ikke var flere, der ønskede at ytre sig, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til Formanden.

Formanden takkede her det afgåede bestyrelsesmedlem Kirsten Lundgren Beck for hendes store indsats gennem mange år - ikke mindst med indkøringen af GolfBox, og overrakte hende en kurv som tak. Kirsten Lundgren Beck takkede på sin side for den tid, hun havde arbejdet i bestyrelsen -

et arbejde, hun havde været meget glad for.

Formanden takkede forsamlingen for deltagelsen ved fremmødet og takkede dirigenten med vingave for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 


Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 


Referatet godkendt

Næstved den

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 

 

Bilag til referat af Ordinær Generalforsamling i Seniorklubben Fjorden ad dagsordens pkt. 6.

 

Forslag fra Bjarne Nielsen til Seniorklubbens generalforsamling den 25. oktober 2018 :

 

”Forslag til generalforsamlingen, torsdag den 25. oktober 2018

 

Da jeg betragter seniorklubben som en sportsforening, vil jeg forslå følgende ændring til månedsafslutningsturneringen. 

At efter spillet hygger vi os med god mad som også hver anden gang kunne være en varm ret , derefter orienteres om dagens/månedens resultater og derefter kan de, der har tid/lyst blive og synge så meget de lyster.

 

Mvh. 139-1189

Bjarne Nielsen


Referat Ordinær Generalforsamling 2017

Næstved den 30. oktober 2017

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden

torsdag den 26. oktober 2017 kl. 14.30.

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

I generalforsamlingen deltog 66 medlemmer.

 

Generalforsamlingen startede kl. 14.40.

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man straks over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mailen til medlemmerne som bilag til denne dagsorden)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne (intet modtaget)

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9.

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til Formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte med at konstatere, at bortset fra en enkelt uge i vinterperioden og en enkelt dag i september, hvor banen var lukket, havde vi spillet hver torsdag i året 2016/17. På vinterbanen var der dog kun spillet forni, da bagni havde været lukket. Til gengæld var der blevet spillet på sommerbane lige til 1. januar og igen allerede fra sidst i marts. I sommersæsonen havde banen atter stået flot med gode og hurtige greens.

 

Ud over spillet de almindelige torsdage var der afholdt turnering hjemme med venskabsklubben Skovbo den 4. maj. Endvidere var der afholdt sponsorturnering den 31. august med OK som sponsor. Formanden takkede OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering.

I lighed med sidste sæson blev der også spillet en turnering på en fremmed bane. Denne gang på Skovbo den 17. juli med 32 deltagere.

 

Med hensyn til turneringerne understregede Formanden, at afbud og andre henvendelser vedrørende en turnering skal ske til turneringslederen. Turneringslederen fremgår af GolfBox under kontakt­personer for den pågældende turnering.

I forbindelse hermed rettede Formanden en stor tak til Kirsten Lundgren Beck, Kjeld Steffen Hansen, Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift igennem sæsonen havde styret turneringerne med oprettelse, startlister, resultatberegning og ajourføring af order of merit.

 

Medlemstallet i Seniorklubben var i år atter steget til ny rekord, nemlig til 193 imod 184 medlemmer sidste år. Bestyrelsen havde derfor drøftet eventuel medlemsbegrænsning. Men da kun ca. halvdelen af medlemmerne deltog i turneringerne hver gang, havde en begrænsning endnu ikke været nødvendig. Endelig havde vi også reglen om ”først til mølle” i tilfælde af overtegning. Kun én gang havde dette været nødvendigt, nemlig ved åbningsturneringen i 2017.

 

Mens der havde været god tilslutning til turneringerne i sommerhalvåret, havde det knebet lidt mere ved vinterspillet. Nogle medlemmer havde givet som begrundelse for manglende deltagelse, at starttidspunkt kl. 9 er for tidligt. Derfor ville dette ved det kommende vinterspil blive udskudt til kl. 10.

 

Ud over glæden ved golfspillet var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Månedsafslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og overrækkelse af månedens præmier, bidrog i høj grad hertil. Herudover var GolfBox også en vigtig faktor, idet holdene i de løbende turneringer i løbet af måneden blev sammensat af GolfBox, således at man fik forskellige medspillere fra gang til gang.

 

Til slut takkede Formanden sponsorerne, OK og Brink Golf Shop, og takkede restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Også tak til sekretariatet ved Niels Midtgaard, som havde været behjælpelig med udskrivning af scorekort ved klubbens månedsafslutninger. Endvidere tak til green-keeperne, som havde sørget for en god og flot bane det meste af sæsonen.  Til slut rettede han tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke mindst tak til Seniorklubbens medlemmer for god opbakning ved klubbens arrangementer.

 

Da ingen havde kommentarer til beretningen konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, fremlagde regnskabet udsendt til medlemmerne som bilag til den endelige dagsorden og knyttede en række kommentarer hertil. Regnskabet udviste et underskud per 30. september 2017 på kr. 4856,90. Seniorklubbens formue per samme dato var 45.406,07 kr. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Som sidste år ville der til juleafslutningen den 4. december af klubbens midler blive betalt mad til deltagerne i juleturneringen.

Der fremkom ikke spørgsmål eller bemærkninger til kassererens fremlæggelse, hvorfor dirigenten betragtede regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Med henvisning til udarbejdet budget for det kommende år foreslog kassereren, Hans Vejlesby, uændret kontingent på 300,00 kr.

Der kom ikke kommentarer hertil.

Et uændret kontingent på kr. 300,00 blev godkendt.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a.  På valg til bestyrelsen for 2 år var Astrid Formann, Hans Vejlesby og Niels Bruun. Astrid Formann og Hans Vejlesby ønskede ikke genvalg, hvorimod Niels Bruun var villig hertil. Bestyrelsen indstillede herefter Niels Bruun og til de to ledige pladser hhv. Jette Jespersen og Helge Larsen. Da der ikke var andre kandidater, og heller ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt med akklamation.

 

b. Som suppleanter til bestyrelsen for 2 år indstillede bestyrelsen Palle Bauer (genvalg) og Ole Olsen (ny), idet Kjeld Steffen Hansen ikke ønskede genvalg. Begge de indstillede blev valgt med akklamation.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
Da 2017 var et ulige år, var der valg til revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen indstillede Aage Kildemark til fortsættelse som revisor, og Peder Flansmose til fortsættelse som suppleant. Begge blev genvalgt med akklamation.

 

Ad 9. Eventuelt

Eventuelle indlæg:

Bent Hansen fandt, at bestyrelsen havde gjort et godt stykke arbejde, som han takkede for. Dette blev modtaget af forsamlingen med bifald. Der fremkom ikke yderligere indlæg fra medlemmerne.

 

Formanden takkede herefter de afgåede bestyrelsesmedlemmer Astrid Formann og Hans Vejlesby, samt Kjeld Steffen Hansen som afgået suppleant. De tre afgåede fik overrakt en kurv som tak for deres store indsats.

 

Da der herefter ikke var flere, der ønskede at ytre sig, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til Formanden.

 

Formanden takkede forsamlingen for deltagelsen ved fremmødet og takkede dirigenten med vingave for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

 

 

Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 

 

Referatet godkendt

Næstved den 1. november 2017

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 

Referat af Ordinær Generalforsamling 2016

Næstved den 31. oktober 2016

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
torsdag den 27. oktober 2016

 

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.
  

I generalforsamlingen deltog 76 medlemmer.

 

Generalforsamlingen startede noget forsinket kl. 14.49.

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til dagsorden).

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag)

6. Forslag fra medlemmerne (intet modtaget)

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9. Valg af suppleanter ikke aktuelt dette år.

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9. Valg ikke aktuelt dette år.

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at bortset fra nogle få uger i vinterperioden, hvor banen havde været lukket, havde vi spillet hver torsdag i året 2015/16. På vinterbanen var der dog kun spillet forni, da bagni havde været for våd. Til gengæld kom spillet på sommerbane i gang allerede midt i marts 2016. I sommersæsonen havde banerne igen i år stået flot, og med gode og hurtige greens. Han rettede stor tak til greenkeeperen og hans stab for dette.

 

Ud over spillet på de almindelige torsdage var der spillet turnering ude med vores venskabsklub Skovbo den 12. maj. Den 25. august var der blevet afholdt OK sponsorturnering hjemme. Seniorklubben takkede OK for opbakningen til denne traditionsrige turnering.

Ved generalforsamlingen i 2015 havde man efterlyst en tur til Sorø, hvilket blev efterkommet med en tur dertil den 18. juli – omend ikke med den helt store tilslutning. Der havde dog været 34 deltagere, som havde haft en hyggelig tur.

 

Formanden betonede, at tilrettelæggelsen af turneringerne er et stort arbejde. For at gøre det nemmere for turneringslederne ville der derfor fremover kun blive taget hensyn til samkørsel. Medlemmerne skulle endvidere huske at melde eventuelt afbud til turneringslederen og huske at aflevere scorekort, selvom man ikke gennemførte runden. Endvidere skulle man huske at skrive tydeligt på scorekortene og ligeledes at konferere og afstemme eget resultat med markørens.

For at lette arbejdet var det godt, at der nu er 4 medlemmer, som på skift tager sig af turneringerne. Formanden rettede derfor en stor tak til Kjeld Steffen Hansen, Palle Bauer, Helge Larsen og Ole Olsen, som på skift igennem sæsonen havde styret turneringerne med oprettelse, resultatberegning og ajourføring af order of merit.

 

Medlemstallet i Seniorklubben var i år atter steget til ny rekord, nemlig fra 175 i 2015 til 184 medlemmer i 2016. Bestyrelsen havde derfor drøftet eventuel medlemsbegrænsning; men da kun ca. halvdelen af medlemmerne deltog i turneringerne hver gang, havde en begrænsning endnu ikke været nødvendig. Desuden havde vi også reglen om ”først til mølle” ved eventuel overtegning. Men da flere personer allerede nu havde ytret ønske om medlemskab af Seniorklubben fra den nye sæson, ville bestyrelsen holde øje med eventuelt behov for en venteliste.

 

Ud over glæden ved golfspillet var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Månedsafslutningerne, der som regel var holdspil fulgt op med spisning og præmieoverrækkelse for den foregående måned, bidrog i høj grad hertil. Også GolfBox var et vigtigt instrument, idet holdene i de løbende turneringer i løbet af måneden blev sammensat af systemet, således at det gerne skulle være forskellige medspillere fra gang til gang.

 

Til slut rettede formanden tak til Seniorklubbens sponsorer, OK og Brink Golf Shop, samt tak til restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Han takkede også sekretariatet – først Preben Severinsen og efterfølgende Niels Midtgaard, som begge havde været behjælpelige med udskrivning af scorekort ved måneds­afslutningerne, og han takkede green-keeperne for en god og flot bane det meste af sæsonen. Til slut rettede han en tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og ikke mindst tak til medlemmerne for god opbakning ved Seniorklubbens arrangementer.

Peder Flansmose spurgte i relation til eventuel adgangsbegrænsning, hvor mange gange i sæsonen der havde været overtegnet, hvortil formanden oplyste, at kun ved åbningsturneringen har vi været lige op til grænsen.

 

Da der ikke var yderligere tilkendegivelser angående beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, fremlagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne som bilag til den endelige dagsorden, og knyttede en række kommentarer hertil. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger. Der havde været et lille overskud. Kassereren bad om, at man ved betalinger gav tydelig oplysning om indbetalers identitet (fx navn og medlemsnummer).

Som sidste år ville der til juleafslutningen den 1. december blive betalt mad af klubbens midler. Seniorklubbens formue var p.t. ca. 52.000 kr.

Da der ikke kom yderligere spørgsmål eller bemærkninger, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Med henvisning til udarbejdet budget for det kommende år foreslog Hans Vejlesby uændret kontingent på 300,00 kr.

Lars Høeg Sørensen spurgte i den forbindelse, om bestyrelsen i betragtning af formuens størrelse havde overvejet at halvere kontingentet. Formanden svarede hertil, at bestyrelsen hellere ville fastholde kontingentet og i stedet bruge formuen på at kunne byde på noget i forbindelse med vores arrangementer.   Forsamlingen tilkendegav ved håndsoprækning, at man foretrak bestyrelsens indstilling om uændret kontingent.
Dette blev herefter godkendt.

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a. På valg til bestyrelsen for 2 år var Tom Nielsen og Kirsten Lundgren Beck, som begge var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, og heller ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt enstemmigt med akklamation.

b. Da 2016 er et lige år, var der ikke valg til suppleanter, hvorfor Kjeld Steffen Hansen og Palle Bauer fortsætter i denne funktion.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
Da 2016 er et lige år, var der heller ikke valg til revisor og revisorsuppleant, hvorfor Aage Kildemark fortsætter som revisor, og Peder Flansmose fortsætter som suppleant.

 

Ad 9. Eventuelt

Jens Arne Pedersen havde 3 ting:

1.     Han fandt, at restauranten med hensyn til betjening mv. burde agere som sådan, når den nu havde priser som en egentlig restaurant. Han fandt imidlertid, at restauranten mere lignede og fungerede som et cafeteria, hvorfor priserne burde nedsættes.

2.    Han spurgte, hvorfor man ikke kunne booke tider til mere end 4 gange.

3.    Han undrede sig over, at greenkeeperne ikke syntes at være orienteret om Seniorklubbens arrangementer, således at de ikke generede torsdagsspillet.

Formanden svarede hertil, at restauranten ikke sorterede under Seniorklubben, men under baneejerne. Men vi ville tage sagen op med restauranten.

Det var hovedklubben, som bestemte, at man ikke kunne booke mere end 4 gange frem, og GolfBox var derfor sat op til at fungere i overensstemmelse hermed.

Koordination med greenkeeperne skete i hovedklubbens regi.

 

Peder Flansmose opfordrede til, at bestyrelsen brugte noget af formuen til at lave noget spændende i forbindelse med månedsafslutningerne. Han roste i øvrigt bestyrelsen for dens arbejde.

 

Da der herefter ikke var yderligere indlæg, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til formanden.

 

Formanden takkede forsamlingen genvalget og for fremmødet og takkede dirigenten med vingave for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

 

 

 

Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 

 

Referatet godkendt

Næstved den 1. november 2016

 

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 

Referat af Ordinær Generalforsamling 2015

Næstved den 31. oktober 2015

  Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
torsdag den 29. oktober 2015

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

I generalforsamlingen deltog ca. 75 medlemmer.

Generalforsamlingen startede noget forsinket ca. kl. 14.45.

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

1 .Valg af dirigent 
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9
8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
9. Eventuelt.


Ad 1. Valg af dirigent
Formanden, Tom Nielsen, foreslog Peder Flansmose som dirigent. Denne blev valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.


ad 2. Formandsberetning
Formanden indledte med at konstatere, at bortset fra ca. 1 ½ måned i vinterperioden, hvor banen var lukket på grund af vand, var der blevet spillet hver torsdag i året 2014/15. Og i sommersæsonen havde banerne igen i år stået flot, og med gode og hurtige greens. Han rettede stor tak til greenkeeperen og hans stab for dette.

Ud over spillet de almindelige torsdage havde vi haft turnering hjemme med vores venskabsklub Skovbo den 7. maj. Endvidere havde vi i sæsonen afholdt sponsorturnering den 28. maj med OK som sponsor, og han takkede OK for opbakningen til denne snart traditionsrige turnering. Desværre havde Spar Nord ikke villet være med i år, men han takkede for de år, Spar Nord havde bakket op om Seniorklubben.

Angående GolfBox havde starten sidste år været noget hektisk efter opstart af et nyt system, men i dette år havde GolfBox efter flere udbedringer kørt væsentligt bedre. Han håbede derfor, at også medlemmerne fandt systemet mere brugervenligt, således at de løbende kunne følge med i resultater og stillinger. Med hensyn til stillinger (ses under Order of Merit), havde vi hidtil kørt resultatet for hver måned, men som noget nyt havde vi fra i år også indført ”årets resultat”. Dette opgøres i 3 rækker, nemlig herrer A+B, damer A+B samt 9-hulsspillere.

Formanden betonede, at tilrettelæggelsen af turneringerne er et stort arbejde, og for at hjælpe turneringslederne lidt, kunne spillerne godt gøre noget selv: Minimere deres ønsker til tidlig/sen start, samkørsel osv., huske at melde afbud til turneringslederen og huske at aflevere scorekort – også selvom man ikke gennemførte runden. Dette var nødvendigt, for at turneringslederen kunne afstemme startlisten med antallet på resultatlisten, når resultaterne var tastet ind, for at de dermed kunne sikre sig, at alle var blevet tastet ind. Man skulle også huske at skrive tydeligt på scorekortene og ligeledes at konferere eget resultat med markørens.

Det var Kirsten, Kjeld og Palle som på skift igennem sæsonen havde styret turneringerne med oprettelse, resultatberegning og ajourføring i Order of Merit. For dette skyldte vi dem stor tak.

Medlemstallet i Seniorklubben var p.t. 175 medlemmer – mod 167 medlemmer sidste år. Medlemstallet var således det hidtil højeste i Seniorklubbens historie. Godt og vel halvdelen af medlemmerne kom hver gang ved torsdagsturneringerne, dog noget færre i vinterhalvåret.

Ud over glæden ved golfspillet var det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Den månedlige afslutning med spisning og præmieoverrækkelse for den foregående måned bidrog i høj grad hertil. Ligeledes var det en tradition med det årlige julearrangement med spisning og bankospil. Der havde dog været faldende deltagertilslutning hertil de senere år, så bestyrelsens oplæg for i år ville være en runde golf, en lettere frokost samt præmieuddeling.

Til slut takkede formanden Seniorklubbens sponsorer, OK og Brink Golf Shop, takkede restauranten for god mad og betjening i sæsonen, samt Preben Severinsen og green-keeperne for banen og dens fine tilstand. Endelig takkede han bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke mindst medlemmerne for god opbakning ved vore arrangementer (måske lige bortset fra julearrangementet).

Niels Brehm Nielsen takkede for beretningen og for det store arbejde, som bestyrelsen udfører. Forsamlingen tilsluttede sig dette med bifald.

Da der ikke var yderligere medlemstilkendegivelser, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.


Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, forelagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne som bilag til den endelige dagsorden, og knyttede en række kommentarer hertil. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Da der ikke kom yderligere bemærkninger, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt.


Ad 4. Fastsættelse af kontingent
Med henvisning til udarbejdet budget for det kommende år foreslog Hans Vejlesby uændret kontingent på 300,00 kr. Dette blev herefter godkendt.


Ad 5. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen stillede ingen forslag.


Ad 6. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indgivet forslag fra medlemmerne.


Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9
a. På valg til bestyrelsen for 2 år var Astrid Formann, Hans Vejlesby og Niels Bruun, som alle var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, og heller ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt enstemmigt.

b. På valg som suppleanter for 2 år var Kjeld Steffen Hansen og Palle Bauer, som begge var villige til genvalg.

Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt enstemmigt.


Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9

På valg som revisor var Aage Kildemark og som revisorsuppleant Peder Flansmose, begge for 2 år.
Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at de opstillede kandidater var valgt enstemmigt.


Ad 9. Eventuelt
Vivi Nordby foreslog, at Seniorklubben spillede Sorø og/eller Skovbo næste år ved en ordinær turnering. Formanden oplyste hertil, at det allerede indgik i bestyrelsens planer at spille Sorø. I forvejen var der næste år venskabsturnering i Skovbo.

Gunnar Larsen foreslog, at gavekort som præmier også blev givet til restauranten.

Preben Jensen foreslog, at man i stedet for ”længste drive” gik  over til ”drive tættest på stregen” (en sådan streg kunne optegnes på banen). Det ville give større spredning mht. potentielle vindere.

Formanden så positivt på at give gavekort på skift til shoppen og til restauranten. Han så også positivt på Preben Jensens forslag angående ”drive tættest på stregen”.

Formanden oplyste derpå, at vi har fået et par nye hjælpere som turrneringsledere, Ole Olsen og Helge Larsen, idet Kirsten Lundgren Beck havde bebudet, at hun gerne ville trappe ned.

Mht. julearrangement havde bestyrelsen grundet den vigende tilslutning besluttet, at julearrangementet i år ville være landskinke m. grønlangkål betalt af Seniorklubben (kun for spillerne). Drikkevarer ville være for spillernes egen regning. Der ville ikke være efterfølgende bankospil.

Formanden forhørte sig derpå angående interessen for en vejledning i brugen af GolfBox, især med hensyn til Order of Merit. Bent Hansen foreslog i tilknytning hertil også en vejledning på Seniorklubbens hjemmeside.

Inge Bagge foreslog en egentlig regelundervisning. Formanden oplyste hertil, at fx Brian Oswald ville koste 3000 kr. – 4000 kr. Gerda Helge forslog i stedet Bent Wadskov som underviser. Hertil foreslog Peder Flansmose, at der blev givet kortfattet undervisning i et begrænset emne i forbindelse med måneds­afslutningerne. Endelig kom der forslag fra Hanne Christoffersen om, at der blev lavet nogle små skriftlige opgaver i forbindelse med månedsafslutningen. Svarene kunne så behandles i forsamlingen. Bestyrelsen noterede de forskellige forslag.

Mogens Pedersen foreslog derpå et bifald til Kirsten Lundgren Beck som tak for hendes store indsats i tiden som turneringsleder og turnerings­ansvarlig (stort bifald).

Da der herefter ikke var yderligere indlæg, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til formanden.

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og takkede dirigenten med vingave for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.Niels Bruun
Referent
Sekretær i SeniorklubbenReferatet godkendt
Karrebæksminde den 2. november 2015

 

Peder Flansmose
Dirigent

 

Referat af ordinlnær generalforsamling den 30. oktober 2014

Næstved den 2. november 2014

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden torsdag den 30. oktober 2014

 

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

I generalforsamlingen deltog 56 medlemmer.

 

Grundet forsinket start på afslutningsturneringen (frost på banen) startede også generalforsamlingen lettere forsinket i forhold til indkaldelsen til kl. 14.00.

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt med acclamation. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden, Tom Nielsen, indledte med at konstatere, at vi i sæsonen 2013/2014 ikke havde måttet aflyse en eneste spilledag. I vinterperioden var der endda mange af torsdagene blevet spillet på sommerbanen. I sommersæsonen havde såvel vejr som baner været i top med gode og hurtige greens. Han rettede derfor også stor tak til greenkeeperen og hans stab for dette.

 

Ud over spillet de almindelige torsdage havde der været turnering ude med vores venskabsklub Skovbo den 1. maj, hvor vi deltog med 37 spillere. Derimod havde der i år ikke været spil med andre venskabsklubber, da vi efter ønske fra generalforsamlingen sidste år havde opsagt samarbejdet med Harekær og Storstrømmen. I sæsonen havde der endvidere været afholdt 2 sponsorturneringer. Den 26. juni med OK som sponsor og den 28. august med Spar Nord. Formanden udtrykte stor tilfredshed med disse turneringer med sponsorpræmier, som skaber variation i Seniorklubbens turnerings­program.

 

Starten på sommersæsonen havde været noget hektisk, idet GolfBox anvendte et nyt system, som indledningsvis viste sig ikke at fungere særligt godt mht. at styre vores små turneringer. Kjeld, Palle, og især Kirsten havde i sæsonen haft adskillige samtaler med GolfBox, og ind imellem havde Kirsten også været ved at smide det hele fra sig. Hen over sæsonen var systemet dog blevet bedre og bedre, så forhåbentlig kom GolfBox fra 2015 til at køre problemfrit.

 

For at spare det manuelle arbejde ved resultatberegningen havde vi i sæsonen benyttet os af Order of Merits i GolfBox, hvilket indebar, at selv om der i 18-hullersturneringerne blev spillet i 2 rækker både i damer og herrer, blev de enkelte point i turneringerne slået sammen i én samlet stilling for henholdsvis damer og herrer. Der havde hos medlemmerne været en del utilfredshed med denne måde at beregne månedsresultatet, hvorfor bestyrelsen overvejede, at der i 18-hullersturneringerne fra den kommende sæson kun spilles i én række for henholdsvis damer og herrer.

 

Formanden fremhævede herpå, at tilrettelæggelsen af turneringerne er et stort arbejde, hvor medlemmerne selv godt kunne hjælpe turneringslederne meget ved at minimere ønsker om tidlig/sen start/hensyn til samkørsel osv. Man skulle også huske at melde eventuelt afbud til turnerings­lederen samt aflevere scorekort også ved ikke-gennemførte runder af hensyn til afstemning med startlisten i forbindelse med resultatberegningen. Endelig bad han om, at man også skriver tydeligt og konfererer eget resultat med markørens.

 

Med hensyn til medlemstallet i Seniorklubben var der p.t. 167 medlemmer – mod 162 medlemmer sidste år. Godt og vel halvdelen af medlemmerne kom hver gang ved torsdagsturneringerne, dog noget færre i vinterhalvåret.

 

Formanden omtalte derpå, at ud over glæden ved golfspillet er det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben med de månedlige afslutninger med spisning og præmieoverrækkelse, samt traditionen med det årlige julearrangement med spisning og bankospil som vigtige elementer. Han syntes i det hele taget, at Seniorklubben fungerede godt og med en god tone mellem medlemmerne både på og uden for banen.

 

Til slut takkede formanden vore sponsorer: OK Benzin, Spar Nord og Brink Golf Shop. Han takkede også restauranten for god mad og betjening i sæsonen samt en tak Preben Severinsen og green-keeperne. Endelig rettede han tak til bestyrelsen for godt samarbejde i året, og ikke mindst en tak til medlemmerne for god opbakning ved Seniorklubbens arrangementer.

 

Efter formandens afslutning på beretningen efterlyste dirigenten eventuelle bemærkninger hertil. I den forbindelse foreslog Erik Hansen, at der blev mulighed for at spille fra orange. Formanden sagde hertil, at bestyrelsen ikke var helt afvisende. Det ville dog medføre lidt mere arbejde for turneringslederne. På spørgsmål fra dirigenten herom tilkendegav 7 tilstedeværende herrer ønske om mulighed for spil fra orange. Bestyrelsen ville tage det med i overvejelserne for den kommende sæson.

 

Da der ikke var yderligere medlemstilkendegivelser, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, forelagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne som bilag til den endelige dagsorden, og knyttede en række kommentarer hertil. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Kirsten Wadskov spurgte til formålet med den store egenkapital. Formanden svarede, at bestyrelsen bl.a. ville foreslå uændret kontingent, og vi vidste p.t. ikke, hvad medlemstallet ville være fra næste sæson. Mogens Pedersen syntes, det var godt, at klubben havde en pæn kassebeholdning, så kunne man altid byde på noget. Kassereren tilføjede supplerende, at hvis vi et år ikke havde sponsorer, kunne det jo komme på tale, at klubben selv sponserede præmier.

Da der ikke kom yderligere bemærkninger, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Kassereren, Hans Vejlesby, foreslog på bestyrelsens vegne uændret årligt kontingent på kr. 300. I budgettet var indregnet, at der kunne ske en mindre medlemsnedgang.
Kontingentet på kr. 300 blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indgivet forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a. På valg til bestyrelsen for 2 år var Tom Nielsen og Kirsten Lundgren Beck, som begge var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at disse var valgt enstemmigt.

b. Da det var lige årstal, var der indeværende år ikke valg til suppleanter til bestyrelsen.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
Da det var lige årstal, var der indeværende år ikke valg af revisor/revisorsuppleant.

 

Ad 9. Eventuelt

Vivi Nordby takkede bestyrelsen for det fine arbejde i den forløbne sæson, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Bent Petersen ønskede i relation til det tidligere behandlede, at spillerne havde helt frit tee-valg.

Formanden orienterede herpå om mulighed for en regelaften med Brian Oswald sponseret af Seniorklubben selv. Han efterlyste en tilkendegivelse om forsamlingens lyst til et sådant arrangement evt. i forbindelse med noget spisning. Mindst 26 tilkendegav interesse, og bestyrelsen ville derfor arbejde videre med det. Per Sonne foreslog i forbindelse med økonomien i forslaget, at også andre i Næstved Golfklub kunne deltage. Jørgen Nielsen foreslog, at andre skulle betale fx kr. 50 kr., hvilket formanden dog fandt for besværligt. Gunhild Westh foreslog, at man for at stimulere deltagerantallet i stedet for egentlig spisning ved arrangementet nøjedes med kaffe, hvilket vandt almindelig tilslutning. Kurt Eriksen foreslog herpå, at man i forbindelse med månedsarrangementerne lavede et regelkursus med nyt tema fra gang til gang. Inge Bagge syntes også, at man nogle gange i løbet af sæsonen kunne holde regelorientering. Formanden lovede, at bestyrelsen ville tage de stillede forslag op til drøftelse.

Endelig oplyste formanden, at vi i Seniorklubben justerer vores regler for slagspil, idet begrænsningen i antal slag på alle huller fremover bliver ” hullets par + 5 slag ”.

 

Da der herefter ikke var yderligere indlæg, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til formanden.

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og takkede dirigenten (også med vingave) for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

 

 

Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 

 

Referatet godkendt

Næstved den 4/11 2014

 

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 

Referat af ordinær generalforsamling den 31. oktober 2013

Næstved den 6. november 2013

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
torsdag den 31. oktober 2013 kl. 14.00

 

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

I generalforsamlingen deltog 78 medlemmer.

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen. Herefter gik man over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen, foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt med acclamation. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden indledte med at konstatere, at efter en lang vinter med kun 7 spilledage var åbnings­turneringen 2013 grundet vejret først blevet afholdt den 18. april. Men bortset fra en enkelt aflysning også på grund af vejret var der siden blevet spillet hver torsdag, hvilket var ganske flot.

 

Ud over spillet de almindelige torsdage havde der været turneringer med de 3 venskabsklubber.

Hjemme var der spillet mod Skovbo den 2. maj med 102 deltagere, heraf 50 fra Skovbo. Ude havde klubben spillet mod Storstrømmen den 23. maj med 24 spillere og den 5. september mod Harekær med 15 spillere.

Formanden fandt medlemsopbakningen til Seniorklubbens deltagelse i venskabsturneringerne problematisk - især på udebane. Det var skuffende, at klubben kun havde kunnet mønstre 24 spillere mod Storstrømmen, men endnu mere skuffende med de kun 15 deltagere mod Harekær. Han efterlyste årsagen til den beskedne deltagelse og udbad sig forsamlingens mening herom.


I sæsonen var der blevet afholdt 2 sponsorturneringer - den 27. juni med OK som sponsor, og den 29. august med Spar Nord som sponsor. Formanden udtrykte sin glæde over disse turneringer med sponsorpræmier, der havde skabt variation i klubbens turneringsprogram.

 

Fra sæsonstart var der blevet indført 2 herrerækker og 2 damerækker foruden rækken med 9-hulsspillere. Denne opdeling mellem herrer og damer ville blive overført også til vinterspillet – her dog kun med én herre- og én damerække.

Der havde i sæsonen vist sig et stigende antal 9-hulsspillere, hvilket havde givet en udfordring ved måneds­afslutningerne. For hvis 9-hulsspillerne skulle starte tidligt samtidig med 18-hulsspillerne, skulle de vente 2-3 timer, inden 18-hulsspillerne var kommet ind, hvorefter der så kunne spises. Det ville 9-hulsspillerne nok ikke være tilfredse med, hvorfor det var nødvendigt at beregne et hul i rækken af 18-hulsspillere, hvor 9-hulsspillerne kunne flettes ind med henblik på at slutte nogenlunde samtidigt med 18-hulsspillerne. For at få dette til at fungere, måtte det derfor påregnes, at der fremover sættes deltagerbegrænsning for såvel 9-huls – som 18-hulsspillere ved månedsafslutningerne efter princippet ”først til mølle”.

 

Medlemstallet i Seniorklubben var p.t. 162 medlemmer – samme medlemstal som ved det forrige års generalforsamling. Godt og vel halvdelen af medlemmerne kommer hver gang ved torsdagsturneringerne, dog noget mindre i vinterhalvåret.

 

Endelig hæftede formanden sig ved, at ud over glæden ved golfspillet er det sociale en meget vigtig faktor i Seniorklubben. Den månedlige afslutning med spisning og præmieoverrækkelser bidrog i høj grad hertil, ligesom traditionen med det årlige julearrangement med spisning og bankospil skal holdes ved lige. I det hele taget fandt formanden, at vi har en god Seniorklub med en god tone mellem medlemmerne både på banen og uden for banen.

 

Til slut rettede formanden en tak til Seniorklubbens sponsorer: OK-benzin, Spar Nord og Brink Golf Shop, samt en tak til restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Han takkede også Preben Severinsen og green-keeperne og konstaterede i den forbindelse, at det havde pyntet med den oprydning og udtynding i underskoven, som har fundet sted rundt omkring. Det var dejligt at se banen blive flottere og flottere. Afslutningsvis takkede han bestyrelsen for godt samarbejde gennem året, samt rettede tak til medlemmerne for den gode opbakning ved klubbens arrangementer.

 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og udbad sig eventuelle kommentarer fra forsamlingen.

 

Den efterfølgende debat angående deltagelsen i turneringerne med venskabsklubberne mundede ud i et forslag om en tilkendegivelse fra de tilstedeværende medlemmer af deres ønske om fortsat deltagelse i venskabs­turneringerne. For fortsat samarbejde med Harekær stemte 8, med Storstrømmen 11 og med Skovbo 57.

 

Undervejs i debatten var der også stillet forslag om kontakt til Sorø, som vi har green-feeaftale med, og eventuelt også kontakt til andre klubber for at prøve nye baner. I den forbindelse stillede formanden forslag om udflugter (eventuelt med fælles bustransport) til andre baner, som vi ikke plejer at spille. Dette vandt bred tilslutning.

 

Erik Hansen efterlyste præmieuddeling ved månedsafslutningerne for den enkelte turnering i løbet af perioden i stedet for den nuværende samlede månedsopgørelse. Herved undgik man, at fravær fra én turnering reducerede den enkelte spillers mulighed for at vinde præmie.

 

Som konklusion på debatten overlod dirigenten til bestyrelsen at drage de nødvendige konklusioner ud fra medlemstilkendegivelserne, hvorefter han efter spørgsmål herom konkluderede, at forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, forelagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne som bilag til den endelige dagsorden og knyttede en række kommentarer hertil. Regnskabet var godkendt af revisor uden bemærkninger.

Peder Flansmose og Bent Hansen mente, at formuen var meget stor. Kassereren påpegede hertil, at der i år var større udgifter til præmier end tidligere, hvilket nok ville fortsætte.

Efter disse bemærkninger betragtede dirigenten regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Kassereren, Hans Vejlesby, foreslog på bestyrelsens vegne uændret årligt kontingent på kr. 300. Der var også ønske om at dele lidt flere præmier ud, hvilket kunne rummes i forslaget. Kontingentet blev herefter vedtaget uden afstemning.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen stillede ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indgivet forslag fra medlemmerne.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægterne § 6 og § 9

a. På valg til bestyrelsen for 2 år var Astrid Formann, Hans Vejlesby og Niels Bruun, som alle var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at disse var valgt.

b. På valg som suppleanter for 2 år var Kjeld Steffen Hansen og Palle Bauer, som begge var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at disse var valgt.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. Vedtægterne § 6 og § 9
På valg for 2 år var Aage Kildemark og Peder Flansmose, som begge var villige til genvalg. Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at også disse var valgt.

 

Ad 9. Eventuelt

Hanne Christoffersen var utilfreds med Seniorklubbens regler for tællende turneringer  til månedsregnskabet, hvorefter der bl.a. kræves minimum 3 deltagere i den enkelte række, for at en turnering er tællende. Hun havde efter denne regel mistet mulighed for points i en turnering, hvor kun hun havde gennemført i sin række. Hun så derfor gerne, at damerækken kun havde én række. Formanden var klar  over problemet og oplyste, at bestyrelsen fremover påtænkte en ligelig fordeling i rækkerne på basis af spillerdeltagelsen frem for som nu baseret på det rene medlemstal. Fremover ville der derfor figurere lidt flere medlemmer i B-rækken end i A-rækken. Hanne Christoffersen tilkendegav, at en sådan ændret opdeling kunne hun tilslutte sig.
Per Sonne redegjorde for regionsgolf (4 herrer og 4 damer) og bad interesserede medlemmer overveje at deltage. Det var primært for spillere med lavt handicap. Der ville komme et opslag herom.

Kaj Hansen roste bestyrelsen for dagens parturnering, hvor det sociale var fremtrædende, og bad om flere turneringer af samme art. Mange bifaldt dette. Kirsten Lundgren Beck, turneringsansvarlig, fremhævede i den forbindelse, at det forudsatte, at turneringsformen kunne håndteres i GolfBox. Hun sagde desuden, at i tilfælde, hvor par eller holddannelser ikke gik op, måtte den eller de overskydende spiller(e) i givet fald spille almindelig Stableford. Det tilsluttede forsamlingen sig. Kaj Hansen tilkendegav da også – på formandens forespørgsel – at holdturneringer blev betragtet som sociale turneringer.

Endelig takkede Bent Hansen bestyrelsen for det store arbejde.

Da der ikke var yderligere indlæg takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav herefter ordet tilbage til formanden.

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og takkede dirigenten (også med vingave) for veludført arbejde og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

 

Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 

 

Referatet godkendt

Næstved den 7. november 2013

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

Referat af ordinær generalforsamling den 25. oktober 2012

Næstved den 1. november 2012

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
den 25. oktober 2012 kl.14.00

 

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

Dagsorden jf. vedtægterne http://www.seniorklubbenfjorden.dk/73741868

 

Formanden, Tom Nielsen, bød velkommen og gik straks over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne:Forslag fra Kai Hansen om valg af tee-sted

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9
8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9
9. Eventuelt.


Ad 1. Valg af dirigent

Formanden, Tom Nielsen foreslog Poul Schnack-Petersen som dirigent. Denne blev valgt med acclamation. Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden, Tom Nielsen, konstaterede, at det havde været et travlt år i Seniorklubben Fjorden. Der var blevet spillet næsten hver torsdag lige siden forrige generalforsamling - kun aflysning et par enkelte dage på grund af regn. Selv i vinterperioden var der blevet spillet, og endda længe på sommerbanen - dog kun på forni.

Fra april og til nu var der blevet spillet 26 torsdage, herunder turneringer med vore 3 venskabsklubber.

Hjemme var der spillet mod Storstrømmen den 3. maj, mod Harekær den 6. september og ude den 16. august mod Skovbo.

Den 26. april afholdtes Seniorklubbens 10 års jubilæumsturnering med over 100 deltagere.

Seniorklubben havde afholdt to sponsorturneringer. Den 28. juni, hvor OK var sponsor, og den 30. august, hvor Spar Nord var sponsor.

Den 23. januar var omkring 40 af Seniorklubbens medlemmer på besøg hos Spar Nord.

Medlemstallet i Seniorklubben er p.t. 162 medlemmer, og vi ser ca. halvdelen hver gang ved torsdags­turne­ringerne, dog noget mindre i vinterhalvåret.

I starten af året var der blevet lavet en ny hjemmeside, og det var indtrykket, at medlemmerne havde taget godt imod den.

Fra 1. juli var der blevet indført nyt handicapsystem. Dette medførte, at bestyrelsen efter en måneds overvejelse indførte, at torsdagsturneringerne skulle være tællende turneringer, altså med regulering af hcp efter hver turnering. For at styre dette bliver scorekortene efter hver torsdag indtastet i GolfBox. Det har så den fordel, at hver spiller efterfølgende kan gå ind på GolfBox og se resultatet af turneringen og se sit eget scorekort (og i øvrigt også andres) med slag og point osv., hvilket en stor del tilsyneladende gør. Planen er, at man fremover også kan gå ind på GolfBox og se stillingen for den pågældende måned (Order of Merit). Men indtil videre kan man følge stillingen i månedsregnskabet på hjemmesiden.

Formanden kunne heller ikke undgå at nævne ordet tee-steder. Ved tilrettelæggelsen af turneringskalenderen for 2012, herunder fra hvilke tee-steder der skulle spilles, havde bestyrelsen forsøgt at tage hensyn til ønsket fra forrige års generalforsamling om, at alle skulle spille fra samme tee-sted. Det forsøgtes så at skabe variation ved spil fra forskellige tee-steder fra torsdag til torsdag, men med hovedparten fra rød tee. Men første gang, der var blevet spillet fra grøn tee, ”var der nogle, som kom frem med lyde, som om de var blevet udsat for tortur”. Det kunne bestyrelsen ikke lade fortsætte, selvom der også havde været mange, der fandt det spændende med spil fra forskellige tee-steder. Bestyrelsen havde derfor valgt at ændre de resterende grønne og blå tee-steder til røde, men at bibeholde de orange, således at man kunne fortsætte med, at alle slog ud fra samme tee-sted. Dog havde der også været en del, som havde været utilfredse med, at der ikke blev spillet noget mere fra gul tee.

Bl.a. for at få en fornemmelse af, hvad medlemmerne ønskede med hensyn til tee-sted, havde bestyrelsen udsendt et spørgeskema ultimo september. Formanden ville herefter godt love, at fordelingen af tee-steder i 2013 ikke blev som i 2012.

Til slut rettede formanden en tak til Seniorklubbens sponsorer: OK, Spar Nord og Brink Golf Shop, samt til restauranten for god mad og betjening i sæsonen. Herefter takkede han bestyrelsen for godt samarbejde i året samt ikke mindst medlemmerne for god opbakning ved Seniorklubbens arrangementer.

 

Da ingen ønskede ordet til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Hans Vejlesby, forelagde regnskabet, der var udsendt som bilag til indkaldelsen.

Da ingen havde spørgsmål eller bemærkninger, betragtede dirigenten regnskabet som godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Kassereren, Hans Vejlesby, foreslog på bestyrelsens vegne uændret årligt kontingent på kr. 300. Dette blev vedtaget uden afstemning.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

Forslag fra Kai Hansen om valg af tee-sted

Kai Hansen havde skriftligt foreslået, at i de ugentlige turneringer kan alle vælge mellem rødt, orange eller gult tee-sted. Ved tilmeldingen skulle anføres, hvilket tee-sted man ønsker at spille fra.

Kai Hansen begrundede sit forslag med sine erfaringer fra den forløbne sæson. På spørgsmål herom svarede han, at han ikke havde undersøgt, om forslaget var problematisk i relation til GolfBox.

Per Sonne foreslog, at bestyrelsen på grundlag af svarene i spørgeskemaundersøgelsen besluttede angående valg af tee-sted, og at forsamlingen derfor ikke skulle støtte Kai Hansens forslag.

Formanden var glad for Per Sonnes forslag. Bestyrelsens indstilling var efter de indhøstede erfaringer, at herrerne som udgangspunkt spiller fra gul men ved tilmeldingen kan ønske rød, og at damer spiller fra rød. At give valgmulighed også for orange ville betyde et meget stort ekstraarbejde for turneringslederen med at sammensætte fornuftige hold. Formanden appellerede til, at der ikke blev truffet generalforsamlingsbeslutning om valg af tee-sted.

Kai Hansen ville herefter gerne trække orange ud og i forlængelse heraf trække sit forslag i tillid til, at bestyrelsen ville følge formandens hensigtserklæring.

Gerda Helge syntes ikke, at det i relation til det sociale var noget problem at spille alene fra rød tee sammen med tre fra gul, hvortil Inge Bagge bemærkede, at problemet nok også var større, når der var én gul med tre røde. Også Kirsten Svane så et problem, når der var en enkelt gul spiller i bolden. Man skulle så finde ud af, hvem der skulle ledsage den gule til tee-stedet. (Fra salen lød fra flere svaret: Markøren!).

Bent Hansen opfordrede til, at galante herrer ville sørge for at ledsage enlige damer.

Gunhild Westh efterlyste resultatopgørelse, som eventuelt viste, om damer fik ringere score, hvis de spillede fra andet end rød.

Svend Wadskov så snarere et andet problem, nemlig når forskellige teefarver spiller i samme række. Det gav forskellige vilkår for spillet.

Erling Nørgaard Poulsen var meget glad for, at bestyrelsen tillod mænd at spille fra rød, samt at der er mulighed for blot at spille 9 huller. Det fysiske var jo også en væsentlig faktor.

Formanden var principielt enig med Svend Wadskov, men mente, at vi skulle huske, at vi er en seniorklub.

Kirsten Wadskov henledte opmærksomheden på, at man alene havde diskuteret hensynet til herrer, som ønskede andet en gul tee. Hvilke lettelser i forhold til rød tee påtænkte man for damerne?

Dirigenten lukkede herefter debatten med konstatering af, at man havde drøftet spørgsmålet, som bestyrelsen havde tilkendegivet at ville lytte til.

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode. Tom Nielsen var villig til genvalg, medens Kjeld Knarreborg ikke ønskede genvalg.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde flg. forslag til kandidater:

Tom Nielsen

Kirsten Lundgren Beck (p.t. suppleant).

 

I tilfælde af at Kirsten Lundgren Beck blev valgt, skulle der tillige vælges en ny suppleant for resten af den to-årig suppleantperiode. Til denne post foreslog bestyrelsen Palle Bauer.

 

Da der ikke var andre kandidater, og ingen ønskede skriftlig afstemning, konstaterede dirigenten, at flg. var valgt:

Til bestyrelsen for en to-årig periode: Tom Nielsen og Kirsten Lundgren Beck

Som suppleant for en et-årig periode: Palle Bauer.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

Intet valg dette år. Aage Kildemark (revisor) og Peder Flansmose (suppleant) fortsætter deres valgperiode.

 

Ad 9. Eventuelt

Søren Reib foreslog, at man i Seniorklubregi fx en gang i måneden på en anden dag end torsdag tog til en anden bane og spillede.

Kai Hansen opfordrede til flere reelle par-turneringer på månedsdagen.

Gerda Helge sagde til Søren Reib, at tidligere erfaringer viste, at det var problematisk at få tilslutning til sådanne arrangementer. Hun foreslog i stedet, at Søren Reib benyttede opslagstavlen til at etablere sådanne arrangementer.

På spørgsmål fra Bjarne Nielsen om fremtidig rækkeinddeling oplyste formanden, at svarene i undersøgelsen pegede i retning af to herrer-grupper og to dame-grupper. Det vil bestyrelsen nok arbejde lidt mere med.

Til Søren Reib oplyste formanden, at arrangementer som det foreslåede havde problematisk tilmelding i Seniorklubregi. Han så dog meget gerne, at andre end bestyrelsen tog initiativ til sådanne arrangementer.

Til Kai Hansen påpegede Tom Nielsen, at par-turneringer er problematiske, hvis pardannelsen ikke går op enten ved tilmelding eller pga. afbud. Derfor var han ikke umiddelbart tilhænger af flere par-turneringer end nu.

Bent Hansen opfordrede til, at man i stedet for små-beklagelser over bestyrelsesdispositioner fokuserede på det store og fine arbejde, bestyrelsen udfører. Med bifald tilsluttede forsamlingen sig dette indlæg.

Formanden kommenterede herefter tendenserne i svarene på spørgeskemaet.

Preben Jensen roste dem, der havde det store arbejde med indtastning af scorekort (p.t. Kirsten Lundgren Beck og Kjeld Steffen Hansen). Det blev mødt med bifald.

Bjarne Nielsen efterlyste flere billeder på hjemmesiden. Det medførte altid flere besøgende.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden.

 

Formanden takkede derpå Kjeld Knarreborg for hans arbejde i bestyrelsen, samt dirigenten for hans indsats. Begge fik en vingave.

 

Formanden erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.  

 

 

Niels Bruun

Referent

Sekretær i Seniorklubben

 

Referatet godkendt

Næstved den 2. november 2012

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

Referat af Ordinær generalforsamling den 27. oktober 2011

Næstved den 1. november 2011

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden den 27. oktober 2011 kl. 13.30

 

Generalforsamlingen afholdtes i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

Dagsorden jf. vedtægterne http://www.seniorklubbenfjorden.dk/Vedt.htm

 

Formanden, Preben Jensen, bød velkommen og gik straks over til generalforsamlingens dagsorden, som var:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (se bilag)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

     a. Forslag fra Finn Kristiansen om frit valg af tee-sted (se bilag)

b. Forslag fra Gerda og Mogens Forssling om senere tilmeldingsfrist (se bilag)

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent

Poul Schnack-Petersen med acclamation blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Han gav dernæst ordet til formanden til formandsberetning.

 

Ad 2. Formandsberetning

Formanden, Preben Jensen, sagde indledningsvis, at da Mogens Pedersen for en lille måned siden havde valgt at udtræde af bestyrelsen, var det nu ham, der som fungerende formand forlagde beretningen for generalforsamlingen.

Formanden konstaterede, at der nu var gået to år siden Bent Hansen og Gerda Helge slap tøjlerne i Seniorklubben, og han kunne glædeligvis sige, at succesen med klubben havde vokset sig endnu større, idet der nu var omkring 160 medlemmer, hvoraf næsten halvdelen mødte op den ene torsdag efter den anden.

Formanden mente, at der var to meget vigtige elementer for seniorerne i klubben, nemlig glæden ved selve golfspillet og så det sociale ved at komme ud og gå en tur på små 10 kilometer sammen med forskellige mennesker.

Det var godt klaret af bestyrelsen at få det til at køre stort set uden problemer i det forløbne år med afvikling af 30 turneringer inklusive de traditionelle med venskabs­klubberne Storstrømmen, Skovbo og Harekjær. Desuden havde der været to turneringer sponseret af hhv. OK Benzin og Spar Nord, samt en turnering med Brink Golf - Mister - Raagaard og Kop og Kande som sponsorer.

I samme forbindelse rettede formanden en samlet tak til Seniorklubbens sponsorer: OK BenzinSpar NordBrink GolfMister - Raagaard og Kop og Kande.

De gange klubben havde spillet ude på andre baner, var der også blevet afviklet spil hjemme; men disse hjemmespil havde ikke alle været tællende til det månedlige resultat. Det ville de blive i frem­tiden.

Angående kommunikationen i Seniorklubben fandt bestyrelsen, at det kørte godt via mail og hjemme­side. For at dette kunne lade sig gøre, var det imidlertid meget vigtigt, at alle huskede at melde ændringer i telefonnumre og mailadresser til sekretæren.

Som afslutning på beretningen konstaterede formanden, at det nu snart var jul, og han oplyste derfor, at det traditionelle julearrangement i år ville bliver afholdt den 8. december. Det var et hyggeligt arrange­ment, så han opfordrede alle til at komme og være med.

 

Da ingen ønskede ordet til beretningen, konstaterede dirigenten, at forsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Ad 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Seniorklubbens kasserer, Tom Nielsen, forelagde regnskabet, der var udsendt som bilag til indkaldelsen. Det store overskud skyldtes bl.a. aflysninger, sammenlægninger af matcher samt en større medlemstilgang end budgetteret. Seniorklubben har en forholdsvis stor formue, hvortil kassereren oplyste, at klubben snart har 10-årsjubilæum, som der måske skulle bruges penge på, så han så gerne gode forslag til markering af dagen.

Dirigenten konstaterede herefter, at regnskabet var blevet godkendt uden bemærkninger.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Tom Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne uændret årligt kontingent på kr. 300. Dette blev vedtaget.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne

a. Forslag fra Finn Kristiansen om frit valg af tee-sted

Finn Kristiansen kommenterede sit forslag om frit valg af tee-sted med mindre andet var fastlagt i turneringsbetingelserne. Forslaget var udsendt som bilag til indkaldelsen. Han mente, at forslaget både imødekom spillerønsker om tee-sted, som passede den enkelte spiller, samt at det ville fremme det sociale, idet der så ville være flere fælles tee-steder for alle. Han ønskede ikke en egentlig generalforsamlings­beslutning om forslaget, men derimod opbakning til en opfordring til bestyrelsen om at køre forslaget igennem i en prøveperiode på fx 3 måneder.

Tom Nielsen kommenterede forslaget og gjorde opmærksom på, at forslaget indebar, at der skulle markør med til hvert besat tee-sted. Noget af det sociale kunne gå tabt, hvis en enkelt spiller valgte helt individuelt tee-sted, for det var især ved tee-stederne, man snakkede sammen. Forslaget kunne også medføre længere spilletider. Han så hellere, at der blev tvunget fælles tee-sted både for herrer og damer, og at der blev forskellig tee-farve fra match til match. Dette ville med sikkerhed fremme det sociale.

Dirigenten sikrede sig, at Finn Kristiansens forslag ikke indebar tekniske problemer, hvorefter der fulgte en længere debat, hvor hovedsynspunkterne bl.a. deltes mellem dem, der støttede det frie tee-valg på den enkelte dag, og dem, der hellere så, at turneringsledelsen fastlagde, hvorfra der skulle spilles.

Da Tom Nielsen havde udbedt sig forsamlingens tilkendegivelse af holdningen til de 2 forslag, skred dirigenten til afstemning herom. Som stemmetællere valgtes Per Sonne og Astrid Formann.

Resultatet af afstemningen blev følgende:

Til stede: 69

For Finn Kristiansens forslag stemte 25.

For Tom Nielsens forslag stemte 39.

Finn Kristiansens forslag var dermed faldet.

 

b. Forslag fra Gerda og Mogens Forssling om senere tilmeldingsfrist

Mogens Forssling havde ingen bemærkninger til sit forslag om afkortning af tilmeldingsfristen med 2 dage, som han opfattede som en henstilling til bestyrelsen. Forslaget var udsendt som bilag til indkaldelsen.

Kirsten Lundgren Beck vendte sig mod forslaget, idet det ud fra hendes erfaringer som turneringsleder ville medføre praktiske vanskeligheder. Bl.a. skulle køkkenet have besked allerede om mandagen. Forslaget gav også alt for kort frist for turneringslederen til at justere eventuelle ønsker afgivet ved tilmeldingen.

Der blev ytret støtte til KLB’s indvending.

Efter ønske fra forslagsstilleren stemtes om forslaget.

For forslaget stemte 1.

Imod stemte adskillige (ikke optalt).

Forslaget var dermed faldet.

 

ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, idet sidstnævntes mandat var ledigt, da Helle Bendixen (indtrådt i Mogens Pedersens mandat) ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde flg. forslag til kandidater:

Niels Bruun (genvalg)

Kjeld Steffen Hansen

Kjeld Knarreborg
Hans Vejlesby

 

Som suppleanter foreslog bestyrelsen:

Astrid Formann

Kirsten Lundgren Beck

 

Da der i bestyrelsens forslag manglede kvinder, foreslog Bent Hansen Astrid Formann som kandidat.

Kjeld Steffen Hansen tilkendegav, at han gerne ville tage suppleantpladsen, hvis Astrid Formann var villig til at indtræde i bestyrelsen, hvilket hun bekræftede. Kjeld Steffen Hansen trak sig derpå som kandidat til bestyrelsen, men stillede i stedet gerne op som suppleant.

Formanden, Preben Jensen, oplyste dernæst for god ordens skyld, at der ikke havde været kvinder, som efter forespørgsel herom eller af egen drift var villige til at indtræde. Kun derfor havde der ikke været kvinder i bestyrelsens forslag.

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten opfordrede dernæst til, at bestyrelsen ved sin konstituering selv fandt ud af, hvem der skulle sidde i 1 år. Dette accepterede forsamlingen.

 

Derpå blev de nu foreslåede kandidater til bestyrelsen samt suppleanter valgt uden afstemning således:

Niels Bruun

Astrid Formann

Kjeld Knarreborg
Hans Vejlesby

Kjeld Steffen Hansen 1. suppleant

Kirsten Lundgren Beck 2. suppleant.

 

ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

Foreslået var Aage Kildemark (revisor) og Peder Flansmose (suppleant).

Begge blev valgt uden afstemning.

 

ad 9. Eventuelt

Forslag til baneudvalget om vandslange ved de senest opsatte trykluftslanger. Forslaget viderebringes til hovedklubbens bestyrelse.

 

Fra flere sider blev der stillet forslag om, at der ved månedsafslutningerne i højere grad var morsomme spil og hyggematcher i lighed med turneringen før generalforsamlingen, fordi vi er en seniorklub.

Tom Nielsen redegjorde for årsagen til, at der i beretningsåret havde været flere medtællende afslutnings­matcher (og færre morsomme matcher) end tidligere. Årsagen var bl.a. en række aflysninger, hvilket i nogle tilfælde havde bevirket et for beskedent grundlag for præmieberegningen, med mindre månedsafslutningerne også indgik.

 

Formanden Preben Jensen rettede dernæst stor tak til den fratrådte formand Mogens Pedersen for hans løsning af opgaven med at videreføre den i forvejen så velfungerende Seniorklub. Som tak modtog Mogens Pedersen en vinkurv.

 

Formanden takkede også Kirsten Lundgren Beck for hendes store indsats som turneringsleder med stor imødekommenhed for individuelle ønsker. Han takkede også for hendes tilsagn om at medvirke ved den kommende turneringstilrettelæggelse. Også hun modtog som tak en vinkurv.

 

Tom Nielsen takkede dernæst formanden Preben Jensen, som nu fratrådte, for hans virke i bestyrelsen dels som medlem, dels som midlertidig formand og overrakte ham et par gode flasker for indsatsen.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at ingen yderligere ønskede ordet og gav dermed ordet til formanden med henblik på tak til dirigenten. Denne blev takket for sin gode måde at lede generalforsamlingen på, og også han modtog et par gode flasker.

 

Endelig takkede formanden den siddende bestyrelse for det store arbejde, som lægges for dagen. Han takkede sluttelig også forsamlingen for dens gode medvirken til et godt møde og hævede dermed generalforsamlingen.

 

Referent

Niels Bruun

Sekretær

 

 

Referatet godkendt

Næstved den 2. november 2011

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 

Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010

Dato 2. november 2010

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. oktober 2010

 

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 15.30 i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

 

Seniorklubbens formand, Mogens Pedersen, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, til hvilken der var mødt 11 medlemmer. Han glædede sig over det pæne fremmøde.

 

Man gik herefter over til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling med flg. dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Ændring af vedtægterne for Seniorklubben Fjorden jf. vedtagelserne på den ordinære generalforsamling den 7. oktober 2010.

3. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent
På forslag af bestyrelsen blev Poul Schnack-Petersen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ad de vedtægtsbestemte kanaler, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

 

Ad 2. Ændring af vedtægterne for Seniorklubben Fjorden jf. vedtagelserne på den ordinære generalforsamling den 7. oktober 2010

(Se bilaget: Vedtægtsændringer godkendt på ordinær general­forsamling den 7. oktober 2010 med henblik på endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010).

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ændringerne oplæst. Da dette ikke var tilfældet, gik man direkte til afstemningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Dirigenten meddelte, at de således ændrede vedtægter hermed var trådt i kraft.

 

Ad 3. Eventuelt
Ingen ønskede ordet til dette punkt.

 

Dirigenten gav derpå ordet tilbage til formanden, som takkede for fremmødet og derpå hævede den ekstra­ordinære generalforsamling.

 

 

Niels Bruun
Referent

 

 

Referatet godkendt
Næstved den 4/11 2010

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent


Bilag til ekstraordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden torsdag den 28. oktober 2010

 

Dato 10. oktober 2010

 

Vedtægtsændringer godkendt på ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010 med henblik på endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010

 

Nedenfor ses de omhandlede gældende vedtægtsbestemmelser og de på ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010 godkendte ændringsforslag hertil. Ændringer i blå kursiv­skrift.

 

De gældende vedtægter i deres fulde udstrækning ses på Seniorklubbens hjemmeside http://www.seniorklubbenfjorden.dk/Vedt.htm

 

Gældende bestemmelser i vedtægter af 22. oktober 2009

Vedtægtsændringer til endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling finder sted ved opslag på klubbens opslagstavle i klubhus, på Næstved Golfklubs hjemmeside, samt på Seniorklubbens eventuelle hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 4

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jv. §§ 6, 9

8. Valg af revisor og suppleant jv. §§ 6, 9

 

 

 

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 6. Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat fra generalforsamlingen (ordinære og ekstraordinære), som gøres tilgængeligt for medlemmerne.

 

 

§ 4. Ordinær generalforsamling

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Seniorklubbens opslagstavle samt ved e-mail til hvert enkelt medlem eller ved opslag på Senior­klubbens hjemmeside.

Kommentar:

Ad overskriften: Forslaget opdeler tydeligere i hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Ad stk. 3: Bestyrelsen foreslår, at klubben selv skal være herre over, hvor og hvordan indkaldelser til general­forsamlinger finder sted. Det er vi ikke med hensyn til Næstved Golfklubs hjemmeside, som derfor ikke ønskes at indgå i vore vedtægter. E-mail er sammen med Senior­klubbens egen hjemmeside det gængse kommunikations­middel og bør derfor indgå i vedtæg­terne. Samtidig ønsker bestyrelsen at gardere sig mod, at et eventuelt nedbrud i et eller flere af de elektroniske medier kompromitterer en vedtægtsbestemt annoncerings­frist, hvorfor opslag på klubbens opslagstavle fastholdes. Ændringen af indkaldelsesvarslet fra ”2 uger” til ”14 dage” er mere præcis og i overensstemmelse med de gældende vedtægters formulering angående indkaldelse af ekstra­ordinær generalforsamling. Teksten som helhed strammet op rent sprogligt og gjort meget enslydende med § 5 stk. 2.

 

Stk. 4

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

Kommentar:

Ændringerne er rent ortografiske

 

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling , skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage , før general­forsam­lingen afholdes.

Kommentar:

For at sikre styr på medlemsforslag foreslås disse tilsendt én person, nemlig formanden. Alle henvisninger til ekstraordinær generalforsamling er i bestyrelsens forslag henvist til § 5.

 

Stk. 6. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære generalforsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Kommentar:

Ovenstående formulering blev foreslået og vedtaget ved den ordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestemmelsen giver mulighed for, at et medlem af bestyrelsen selv (sekretæren) eller en af forsamlingen udpeget person er referent, samt at referatet skal godkendes (af dirigenten). Formuleringen ”(ordinære og ekstraordinære)” udgår, da alle bestemmelser for ekstraordinær generalforsamling er henvist til § 5.

 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær general­forsamling med en begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal indkaldes med 14 dages varsel, og senest 4 uger efter at anmodning om den ekstraordinære generalforsamling er fremsat.

 

 

Stk. 2. Dagordenen for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af emnet, der var årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt.

 

 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær general­forsamling med en begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og senest 4 uger , efter at anmodning om den ekstraordinære generalforsamling er fremsat. Indkaldelsen sker efter bestemmelserne i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Dagordenen for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af emnet, der var årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt.

Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ekstraordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Samlet kommentar:

Det tidligere stk. 1 er delt op i stk. 1 og stk.2. Endvidere præciseres proceduren for indkaldelsen, hvilket ikke er tilfældet i de gældende vedtægter. Disse ændringer er alene en følge af den konsekvente opsplitning af bestemmelserne for hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Kravet om referat indgik tidligere i bestemmelserne for ordinær generalforsamling. Derfor det tilføjede stk. 4.

 

 

§ 6. Afstemningsregler for generalforsamlingen

Stemmeberettiget er kun aktive (dvs. kontingentbetalende) medlemmer af klubben med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

§ 6. Afstemningsregler for generalforsamlingen

Stemmeberettiget er kun medlemmer af Seniorklubben Fjorden og med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kommentar:

Efter bestyrelsens forslag vil hvilende (passive) med­lemmer af Næstved Golfklub kunne fortsætte som kontingentbetalende medlemmer af Seniorklubben, men naturligvis uden spilleret efter DGU-reglerne. De vil derimod have adgang til Seniorklubbens sociale arrange­menter. Da sådanne medlemmer betaler kontingent til Seniorklubben, bør de også have stemmeret. I relation til medlemskab af Seniorklubben skelnes der således ikke mellem aktive og passive medlemmer. Endvidere er betaling af kontingent ikke en entydig forudsætning for medlemskab af Seniorklubben, da klubben har 2 kontingent­fri æresmedlemmer. Formuleringen ”Senior­klubben Fjorden” er valgt af hensyn til præcision.

 

 

§ 7. Kontingent

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt til fastsat tid, betragtes dette som en udmeldelse af klubben. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

 

 

§ 7. Kontingent

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt til fastsat tid, betragtes dette som en udmeldelse af Senior klubben. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

Kommentar:
Ordet ”klubben” erstattes med ordet ”Seniorklubben” for at undgå forveksling med Næstved Golfklub.

 

 

§ 12. Hæftelse

 

 

§ 12. Hæftelse

Stk. 2. Tegningsret: Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Kommentar:

Stk. 2 er en ny bestemmelse, som bør indgå i vedtægterne.

 

 

 

§ 13.  Æresmedlemskab

Bestyrelsen kan efter indstilling fra generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer af Seniorklubben Fjorden. Æresmedlemmer er livsvarige, kontingentfri medlemme r.

Kommentar:

Bestemmelsen er ny og udmønter flg. passus i referatet af den stiftende generalforsamling i 2009: ”Afslutningsvis henstillede Svend Wadskov til bestyrelsen at klubben indførte mulighed for oprettelse af æresmedlemsskab af klubben …”.

 

 

§ 13. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft ved deres vedtagelse på den stiftende generalforsamling Næstved d. 22. oktober 2009.

 

 

§ 14 . Ikrafttræden

Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamling i Seniorklubben Fjorden afholdt i Næstved Golfklubs restaurant den … træder i kraft den …

Kommentar:

Ændringen af formuleringen af den eksisterende § 13 er rent formel. Som følge af den foreslåede ny § 13 om æresmedlemskab bliver ikrafttrædelsesparagraffen ny
§ 14.

 

 

Addendum:

Samtlige de i § 9 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant vælges samlet første gang ved den stiftende generalforsamling efter afstemningsreglerne i §§ 6 og 9.

Første ordinære valg efter vedtægterne finder sted ved generalforsamlingen i 2011.                              

 

Note: Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Seniorklubben Fjorden afholdt i Restauranten i Næstved Golfklub, Næstved den 22. oktober 2009.

 

 

Addendum

Addendum udgår, da denne bestemmelse er uaktuel på tidspunktet for vedtægtsændringernes forventelige endelige vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

Note

Udgår. Erstattet af § 14 i forslaget til vedtægtsændringer.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Referat af ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010

Dato 15. oktober 2010

 

Referat af ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden den 7. oktober 2010

 

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 15.00 i Næstved Golfklubs restaurant, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

 

Efter en kort velkomst ved Seniorklubbens formand, Mogens Pedersen (MP), gik man straks i gang med mødet, der havde flg. dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandsberetning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelsen: Forslag til ændring af vedtægterne

6. Forslag fra medlemmerne: 1 forslag ang. vinterbaneregler og 2 forslag ang. handicapgrupper

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9 (udgår jf. gældende vedtægters addendum).

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9 (udgår jf. gældende vedtægters addendum).

9. Eventuelt.

 

Ad 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Poul Schnack-Petersen (PSP)som dirigent, og denne blev valgt med akklamation.

PSP takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og lovligt materiale udsendt. Da der ikke var indsigelser, konstaterede han, at generalforsamlingen var lovlig og beslutnings­dygtig.

 

Ad 2. Formandens beretning
Dirigenten gav derpå ordet til Seniorklubbens formand, Mogens Pedersen, til mundtlig beretning.

 

Formanden indledte med at oplyse, at bestyrelsen i Næstved Golfklub længe havde ønsket, at Seniorklubben skulle drives af en egentlig bestyrelse. Anledningen kom, da Gerda Helge og Bent Hansen i efteråret 2009 trak sig tilbage efter at have drevet klubben i 7½ år. Ved en stiftende generalforsamling den 22. oktober 2009 var der flertal for en seniorklub med en formel bestyrelse. Denne blev valgt på general­forsamlingen og trådte sammen umiddelbart derefter. På flere møder blev linjen for driften af klubben så lagt.

 

Et af de første tiltag var anvendelse af GolfBox til brug ved turneringstilrettelæggelsen, og formanden kunne konstatere, at det generelt kører rigtig godt, hvorfor man også fremover kan forvente øget anvendelse af GolfBox’s forskellige funktioner.

 

Formanden måtte desværre konstatere, at der hurtigt var opstået visse problemer med medlemmernes fremmøde til tiden eller ligefrem udeblivelse fra turneringer samt problemer med betalinger for arrangementer, hvortil der var sket tilmelding. Derfor understregede han bestyrelsens absolutte enighed i kravet til medlemmerne om overholdelse af mødetider, tilmeldinger og betalinger, og han kunne ikke udelukke eventuelle sanktioner over for medlemmer, som ikke overholdt de givne betingelser. Samtidig betonede han, at man naturligvis ville respektere pludselig opstået sygdom 100 %. Endelig havde bestyrelsen besluttet, at hvis man har gæld til Seniorklubben eller til restauranten, bliver man ikke sat på startlisten, før betalingen har fundet sted. Restauranten vil dog fravige krav om betaling for tilmelding til et arrangement i forbindelse med en turnering, hvis framelding til arrangementet sker til restauranten senest dagen inden.

 

Formanden glædede sig dog over, at langt de fleste medlemmer viste forståelse for bestyrelsens linje. Formanden tilkendegav i den forbindelse ønske om fortsat at lytte til begrundet saglig og skriftlig kritik og at tilrette tingene herefter. Dog betonede han, at selve det, at ”det plejede man at gøre” ikke i sig selv var et argument. Bestyrelsen ville hele tiden se på, hvad der i situationen var det sagligt bedste og sætte dagsordenen derefter.

 

Med hensyn til efterkommelse af ønsker havde bestyrelsen som forsøg åbnet mulighed for, at spillerne kunne påføre ønsker som fx at spille fra rød, spille 9 huller, møde tidligt eller sent. Dette havde imidlertid givet så mange særønsker, at en opstramning havde været nødvendig, og nu kørte det helt godt.

 

Gennem Seniorklubbens vedtægter, hjemmeside, GolfBox og ved eventuelle meddelelser ved e-mail havde klubben fået velfungerende værktøjer, hvorved vi kan skabe den ensartethed, som får en klub til at fungere. Han fandt i den forbindelse anledning til at citere en medlemsytring:” Det er dejligt, man kommer, det hele er færdigt, scorekort og starttid. Kan man forlange mere?”

 

Formanden gjorde herefter status over klubbens gennemførte arrangementer. Efterår 2009 og vinteren 2010 blev det ikke til meget golf - kun ganske få trodsede kulde, sne og is. Men det blev en dejlig juleturnering med spisning og bankospil. Endelig så forår med spil på stor bane med en dejlig åbnings­match. I alt var der blevet afviklet 27 runder golf, hvor antallet af spillere havde ligget mellem 65 og 95.  Det var mange spillere, som turneringslederen havde holdt styr på. Langt de fleste spilledage var gået rigtig godt, ind imellem med lidt klager over langsomt spil, men alle var da kommet hjem!

 

Af særlige arrangementer blev nævnt Tysklandstur den 17. maj; månedsafslutning den 27. maj med OK Benzin som sponsor; turnering med venskabsklubberne Storstrømmen hjemme den 22. april og Skovbo ude den 26. august - begge med rimeligt resultat. Den 19. august spilledes turneringen ”Piger mod Drenge”, som pigerne vandt. Til dagen var indkøbt in vandrepokal (Georg Jensen), som blev overrakt dagens pige-vinder Kirsten Pommergaard til opbevaring i det kommende år. En pokalkamp hjemme mod Harekær den 9. september var blevet vundet og kruset sendt til gravering. Den 23. september gennemførtes en stor sponsordag forestået af Spar Nord med spisning og med mange og fine præmier. Endelig var 20 spillere den 30. september draget til Sverige i en meget festlig uge.

 

Formanden rettede også en varm tak ledsaget af en beskeden gave til Birte Fabricius og Jørgen Nielsen for deres indsats gennem flere år med venskabsturneringerne m.v., som de nu havde valgt at stoppe med.

 

Formanden gjorde derpå status over medlemssituationen og kunne her glæde sig over medlemsfremgang trods en indført handicapbegrænsning på hcp. 42. Per 30/9 var der således 161 medlemmer.

 

Formanden afsluttede sin mundtlige beretning med en tak til Seniorklubbens sponsorer: Kop og Kande, OK Benzin, Spar Nord og Brink Golf. Han opfordrede medlemmerne til også at støtte sponsorerne. Han takkede også de medlemmer, der havde hjulpet med billeder, vinetiketter og jura. Endelig rettede han til slut også stor tak til den øvrige bestyrelse for gode debatter, hvor man - skønt ikke altid helt enige i begyndelsen – var nået frem til bred enighed til gavn for medlemmerne.

 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og konstaterede herefter, at ingen ønskede ordet. Formandens beretning blev dermed taget til efterretning.

 

Ad 3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
Tom Nielsen, Seniorklubbens kasserer, forelagde og gennemgik regnskabet (bilag var udsendt).
Da ingen herefter ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 300,00 for den kommende sæson, der løber 1/4 2011 – 31/3 2012.  Forsamlingen godkendte dette.

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde i bilag af 4. oktober 2010 udsendt via mail stillet forslag til en række vedtægtsændringer.
Dirigenten oplyste indledningsvis, at der ud af Seniorklubbens samlede medlemstal (på dagen 162 med­lemmer) kun deltog 57 medlemmer, hvilket ikke skabte det kvalificerede antal fremmødte på 2/3 af det samlede medlemstal. Vedtægtsændringer kunne således ikke umiddelbart vedtages. Der skulle derfor indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, hvis forslagene til vedtægtsændringer blev godkendt af forsamlingen.

 

Følgende blev resultatet af drøftelserne af ændringsforslagene til vedtægterne af 22. oktober 2009 jf. det til nærværende referat hørende bilag af 10. oktober 2010 ”Vedtægtsændringer godkendt på ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010 med henblik på endelig vedtagelse på ekstraordinær general­forsamling den 28. oktober 2010”:

 

Ændring af § 4 i overskrift samt af stk. 3, stk. 4 og stk. 5: godkendt.
Bestyrelsens forslag til ændring af § 4 stk. 6 udgik og erstattet med forslag fra Svend Wadskov. Forslaget fik efter drøftelse med bestyrelsen flg. ordlyd: ”Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.”  På spørgsmål fra et medlem vedrørende godkendelsen af referatet oplyste dirigenten, at normal praksis er, at dette foretages af dirigenten. Forslaget blev herefter godkendt.

Ændring af § 5 stk. 1 og stk. 2 til § 5 stk. 1, stk. 2 og stk. 3: godkendt (herunder også ordlyd).

Bestyrelsens forslag til nyt § 5 stk. 4 udgik og blev erstattet med Svend Wadskovs forslag. Forslaget fik flg. ordlyd: ” Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ekstraordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.” Dette blev godkendt.

Ændring af § 6: godkendt.
Ændring af § 7, stk. 2: godkendt.
Nyt § 12, stk. 2: godkendt.
Ny § 13: godkendt.
Ny § 14 (erstatter tidligere § 13): Endelig formulering må vente til den ekstraordinære general­forsamling. Godkendt.
Addendum og Note udgår: godkendt.

 

Da ingen ønskede skriftlig afstemning stemtes ved håndsoprækning. Det samlede ændringsforslag jf. ovenstående blev enstemmigt vedtaget. Stemmetallet på 57 betød, at forslaget skal konfirmeres ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne
Svend Wadskov (SW) havde stillet skriftligt formuleret forslag til ændring Seniorklubbens vinterbaneregler af 1. marts 2010. SW pointerede, at Næstved Golfklub ikke havde særskilte vinterbaneregler, bortset fra regler om bærebag og brug af måtte evt. suppleret med tee. Derudover kunne Seniorklubben selv lave regler.

SW så gerne Seniorklubbens vinterbaneregler af 1. marts 2010 ændret derhen, at bolden skal spilles i hul. Han begrundede sit forslag om lejeforbedring mv. bl.a. med henvisning til, at klubbens vinterbane ikke er en ”rigtig” golfbane, idet vinterbanen går på tværs af den normale bane.

Tom Nielsen (TN) svarede på bestyrelsens vegne, at man ikke var meget uenig med SW mht. at lave lejeforbedring overalt på banen. Det kunne således accepteres. Regel om, at bolden skulle spilles i hul, var mere problematisk. Bestyrelsen ville således gerne have, at bolden blev betragtet som værende i hul med tillæg af et slag primært, når den lå inden for den blå cirkel, men hvis dette ikke var praktisabelt fx på grund af sne så inden for en putters længde.

Efter en kort diskussion i forsamlingen foreslog dirigenten en kort pause med henblik på opnåelse af en fælles holdning til hul-problematikken.

Der blev herefter opnået enighed mellem TN og SW, og dirigenten foreslog, at parterne satte sig ned og renskrev reglerne og udsendte dem. Forsamlingen tilsluttede sig dette.
Per Sonne foreslog efterfølgende, at parterne tog med i overvejelserne at give matchlederen mulighed for også at bruge en putters længde på par 3 greens ved sne.

 

Svend Wadskov og Jørgen Nielsens havde begge stillet skriftlige næsten enslydende forslag om inddeling af medlemmerne i 3 lige store handicapgrupper, og på forslag af dirigenten blev forslagene behandlet under ét.
Tom Nielsen oplyste, at bestyrelsen efter drøftelse med forslagsstillerne kunne tilslutte sig forslaget.  Forskydningerne var ikke blevet så store som forventet. Bestyrelsen var således indstillet på at lave 3 nogenlunde lige store grupper på grundlag af Seniorklubbens samlede medlemsskare. Regulering skulle ske den 1/4 og 1/7. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

 

Herefter var der ikke yderligere medlemsforslag.

 

Ad 7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

Udgået.

 

Ad 8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

Udgået.

 

Ad 9. Eventuelt

Gerda Helge takkede bestyrelsen for deres store indsats og arbejde.
Leif Poulsen opfordrede til at inddrage bagni for 9-hulsspillerne. Formanden oplyste hertil, at dette var sket nogle gange. Det kunne undertiden lade sig gøre, men nogen fast ordning kunne man ikke opnå.

Kaj Hansen opfordrede bestyrelsen til at lave flere arrangementer i lighed med dagens arrangement, hvor man var afhængig af en makker.

Peder Flansmose henstillede, at præmieuddelingen ved månedsafslutningerne blev koncentreret, så det tog mindre tid.

Gunnar Larsen foreslog, at 9-hulsspillerne den sidste dag i måneden starter senere, så de bliver færdige samtidig med 18-hulsspillerne. Ellers sker det for ofte, at 9-hulsspillerne går hjem inden frokost.

Jørgen Nielsen oplyste, at han og Birte Fabricius laver en tur til Tyskland ca. 23. maj 2011. Yderligere vil blive udsendt via e-mail.

Kirsten Lundgreen Beck oplyste, at der fra den ny sæson vil blive spillet 4-5 turneringer i måneden. Én i handicap-orden og 2 i blandede rækker og én social turnering (fx foursome, greensome).

 

Da der ikke kom flere indlæg, var dagsordenen udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen , idet han konkluderede, at der skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i henhold til de stadigt gældende vedtægter af 22. oktober 2009 med henblik på endelig stillingtagen til forslaget om vedtægts­ændringer. Han gav derpå formanden ordet.

 

Formanden takkede forsamlingen og dirigenten. Sidstnævnte fik 3 flasker som tak for styringen af generalforsamlingen.

 

 

 

Referent

Niels Bruun

Sekretær

 

 

 

 

Referatet godkendt
Næstved den 18/10 2010

 

 

Poul Schnack-Petersen

Dirigent

 


Bilag til referat af ordinær generalforsamling afholdt den 7. oktober 2010

 

Dato 10. oktober 2010

 

Vedtægtsændringer godkendt på ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010 med henblik på endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010

 

Nedenfor ses de omhandlede gældende vedtægtsbestemmelser og de på ordinær generalforsamling den 7. oktober 2010 godkendte ændringsforslag hertil. Ændringer i blå kursiv­skrift .

 

De gældende vedtægter i deres fulde udstrækning ses på Seniorklubbens hjemmeside http://www.seniorklubbenfjorden.dk/Vedt.htm

 

Gældende bestemmelser i vedtægter af 22. oktober 2009

Vedtægtsændringer til endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2010

 

§ 4. Generalforsamling

Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling finder sted ved opslag på klubbens opslagstavle i klubhus, på Næstved Golfklubs hjemmeside, samt på Seniorklubbens eventuelle hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 4

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jv. §§ 6, 9

8. Valg af revisor og suppleant jv. §§ 6, 9

 

 

 

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 6. Bestyrelsen udfærdiger et beslutningsreferat fra generalforsamlingen (ordinære og ekstraordinære), som gøres tilgængeligt for medlemmerne.

 

 

§ 4. Ordinær generalforsamling

Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på Seniorklubbens opslagstavle samt ved e-mail til hvert enkelt medlem eller ved opslag på Senior­klubbens hjemmeside.

Kommentar:

Ad overskriften: Forslaget opdeler tydeligere i hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Ad stk. 3: Bestyrelsen foreslår, at klubben selv skal være herre over, hvor og hvordan indkaldelser til general­forsamlinger finder sted. Det er vi ikke med hensyn til Næstved Golfklubs hjemmeside, som derfor ikke ønskes at indgå i vore vedtægter. E-mail er sammen med Senior­klubbens egen hjemmeside det gængse kommunikations­middel og bør derfor indgå i vedtæg­terne. Samtidig ønsker bestyrelsen at gardere sig mod, at et eventuelt nedbrud i et eller flere af de elektroniske medier kompromitterer en vedtægtsbestemt annoncerings­frist, hvorfor opslag på klubbens opslagstavle fastholdes. Ændringen af indkaldelsesvarslet fra ”2 uger” til ”14 dage” er mere præcis og i overensstemmelse med de gældende vedtægters formulering angående indkaldelse af ekstra­ordinær generalforsamling. Teksten som helhed strammet op rent sprogligt og gjort meget enslydende med § 5 stk. 2.

 

Stk. 4

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

Kommentar:

Ændringerne er rent ortografiske

 

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling , skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage , før general­forsam­lingen afholdes.

Kommentar:

For at sikre styr på medlemsforslag foreslås disse tilsendt én person, nemlig formanden. Alle henvisninger til ekstraordinær generalforsamling er i bestyrelsens forslag henvist til § 5.

 

 

Stk. 6. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ordinære generalforsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Kommentar:

Ovenstående formulering blev foreslået og vedtaget ved den ordinære generalforsamlings behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Bestemmelsen giver mulighed for, at et medlem af bestyrelsen selv (sekretæren) eller en af forsamlingen udpeget person er referent, samt at referatet skal godkendes (af dirigenten). Formuleringen ”(ordinære og ekstraordinære)” udgår, da alle bestemmelser for ekstraordinær generalforsamling er henvist til § 5.

 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær general­forsamling med en begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne skal indkaldes med 14 dages varsel, og senest 4 uger efter at anmodning om den ekstraordinære generalforsamling er fremsat.

 

 

Stk. 2. Dagordenen for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af emnet, der var årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt.

 

 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær general­forsamling med en begrundet angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og senest 4 uger , efter at anmodning om den ekstraordinære generalforsamling er fremsat. Indkaldelsen sker efter bestemmelserne i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Dagordenen for ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af emnet, der var årsag til den ekstraordinære generalforsamling.

3. Eventuelt.

Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der foreligger godkendt referat fra den ekstraordinære general­forsamling, som gøres tilgængeligt for medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Samlet kommentar:

Det tidligere stk. 1 er delt op i stk. 1 og stk.2. Endvidere præciseres proceduren for indkaldelsen, hvilket ikke er tilfældet i de gældende vedtægter. Disse ændringer er alene en følge af den konsekvente opsplitning af bestemmelserne for hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Kravet om referat indgik tidligere i bestemmelserne for ordinær generalforsamling. Derfor det tilføjede stk. 4.

 

 

§ 6. Afstemningsregler for generalforsamlingen

Stemmeberettiget er kun aktive (dvs. kontingentbetalende) medlemmer af klubben med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

§ 6. Afstemningsregler for generalforsamlingen

Stemmeberettiget er kun medlemmer af Seniorklubben Fjorden og med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kommentar:

Efter bestyrelsens forslag vil hvilende (passive) med­lemmer af Næstved Golfklub kunne fortsætte som kontingentbetalende medlemmer af Seniorklubben, men naturligvis uden spilleret efter DGU-reglerne. De vil derimod have adgang til Seniorklubbens sociale arrange­menter. Da sådanne medlemmer betaler kontingent til Seniorklubben, bør de også have stemmeret. I relation til medlemskab af Seniorklubben skelnes der således ikke mellem aktive og passive medlemmer. Endvidere er betaling af kontingent ikke en entydig forudsætning for medlemskab af Seniorklubben, da klubben har 2 kontingent­fri æresmedlemmer. Formuleringen ”Senior­klubben Fjorden” er valgt af hensyn til præcision.

 

 

 

§ 7. Kontingent

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt til fastsat tid, betragtes dette som en udmeldelse af klubben. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

 

 

§ 7. Kontingent

Stk. 2. Såfremt kontingentet ikke er betalt til fastsat tid, betragtes dette som en udmeldelse af Senior klubben. Bestyrelsen kan dispensere fra denne bestemmelse.

Kommentar:
Ordet ”klubben” erstattes med ordet ”Seniorklubben” for at undgå forveksling med Næstved Golfklub.

 

 

§ 12. Hæftelse

 

 

§ 12. Hæftelse

Stk. 2. Tegningsret: Klubben tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Kommentar:

Stk. 2 er en ny bestemmelse, som bør indgå i vedtægterne.

 

 

 

§ 13.  Æresmedlemskab

Bestyrelsen kan efter indstilling fra generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer af Seniorklubben Fjorden. Æresmedlemmer er livsvarige, kontingentfri medlemme r.

Kommentar:

Bestemmelsen er ny og udmønter flg. passus i referatet af den stiftende generalforsamling i 2009: ”Afslutningsvis henstillede Svend Wadskov til bestyrelsen at klubben indførte mulighed for oprettelse af æresmedlemsskab af klubben …”.

 

 

§ 13. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft ved deres vedtagelse på den stiftende generalforsamling Næstved d. 22. oktober 2009.

 

 

§ 14 . Ikrafttræden

Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamling i Seniorklubben Fjorden afholdt i Næstved Golfklubs restaurant den … træder i kraft den …

Kommentar:

Ændringen af formuleringen af den eksisterende § 13 er rent formel. Som følge af den foreslåede ny § 13 om æresmedlemskab bliver ikrafttrædelsesparagraffen ny
§ 14.

 

 

Addendum:

Samtlige de i § 9 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor og revisorsuppleant vælges samlet første gang ved den stiftende generalforsamling efter afstemningsreglerne i §§ 6 og 9.

Første ordinære valg efter vedtægterne finder sted ved generalforsamlingen i 2011.                              

 

Note: Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Seniorklubben Fjorden afholdt i Restauranten i Næstved Golfklub, Næstved den 22. oktober 2009.

 

 

Addendum

Addendum udgår, da denne bestemmelse er uaktuel på tidspunktet for vedtægtsændringernes forventelige endelige vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

 

Note

Udgår. Erstattet af § 14 i forslaget til vedtægtsændringer.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af Stiftende generalforsamling den 22. oktober 2009

Referat af:

 

Stiftende generalforsamling i Seniorklubben Fjorden, i Restauranten i Næstved Golfklub, Næstved den 22.oktober 2009.

 

Referent:  Ina Rønn.

 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

 

Valg af dirigent.

Vedtagelse af vedtægter.

Valg til bestyrelse.

Eventuelt.

 

Ad 1. Svend Wadskov blev valgt til dirigent.

 

Ad 2. Der forelå udkast til vedtægter, der havde været  offentliggjort i ca. 3 uger på klubbens hjemmeside og som var udarbejdet af Svend Wadskov.

 

Niels Bruun mødte ved generalforsamlingen frem med et alternativt forslag til vedtægter med ledsagende kommentarer. Det alternative forslag ønskede Niels Bruun parallelt behandlet med det offentliggjorte.

 

Dirigenten besluttede, at det var det på hjemmesiden offentliggjorte forslag til vedtægter, der skulle behandles ved gennemgang af hver enkelt paragraf, men gav samtidigt Niels Bruun lejlighed til at uddele kopier af hans forslag og kommentarer til dette, samt suspenderede generalforsamlingen i 10 minutter, så de tilstedeværende fik lejlighed til at orientere sig i det uddelte materiale.

 

Generalforsamlingen blev genoptaget og hver af de foreslåede §§ i det offentliggjorde forslag til vedtægter gennemgået, kommenteret og tilpasset generalforsamlingens  beslutninger og godkendt § for §.

 

De resulterende på generalforsamlingen vedtagne vedtægter for Seniorklubben Fjorden i Næstved Golfklub fremgår af særskilt ark – se dette.

 

Sammenskrivningen af de besluttede vedtægter er foretaget af referent Ina Rønn, dirigent Svend Wadskov og nyvalgt bestyrelsesmedlem Niels Bruun.

 

Ad 3. Det  havde på klubbens hjemmeside gennem ca. 3 uger været oplyst, at der var mulighed for at tilmelde kandidater til den kommende bestyrelsen til fungerende formand Gerda Helge under forbehold af, at der forelå accept fra den foreslåede kandidat og det var oplyst, at navnene først ville blive offentliggjort på den stiftende generalforsamling under punkt 3.

 

Der havde meldt sig 5 kandidater. På forespørgsel til generalforsamlingen var der ingen andre, der ønskede opstilling.

 

De 5 kandidater blev herefter enstemmigt valgt og den første valgte bestyrelse I Seniorklubben Fjorden udgøres herefter af:

 

Astrid Formann.

Mogens Pedersen

Tom Nielsen.

Niels Bruun.

Kirsten Lundgreen Bech

 

Bestyrelsen vil herefter konstituere sig i henhold til vedtægterne og generalforsamlingen bemyndigede desuden bestyrelsen til selv at afklare, hvem af de 5 i bestyrelsen, der er på valg i lige år (2 medlemmer) og hvem der er på valg i ulige år (3 medlemmer).

 

Herefter blev følgende enstemmigt valgt uden modkandidater:

 

Første suppleant til bestyrelsen: Preben Jensen

Anden suppleant til bestyrelsen: Helle Bendixen.

Revisor: Torben Vallentin Christensen

Revisorsuppleant:  Aage Kildemark.

 

Da bestyrelsen var nyvalgt og der derfor ikke var og heller ikke kunne have været foretaget nogen overdragelsesforretning med den tidligere ledelse forelå der ikke forslag fra bestyrelsen til årligt kontingent til godkendelse af generalforsamlingen. Medlemmer tilkendegav uændret kontingent (300 kr.), men afstemning fandt ikke sted.

 

Ad 4: Der udspandt sig en diskussion vedrørende adgangsbegrænsning til klubben.

Dirigenten henviste en fortsat diskussion af emnet til et tidspunkt hvor bestyrelsen havde taget stilling til problemet, så der var noget konkret at diskutere.

 

Afslutningsvis henstillede Svend Wadskov til bestyrelsen at klubben indførte mulighed for oprettelse af æresmedlemsskab af klubben og foreslog samtidigt at Gerda og Bent blev udnævnt til de første æresmedlemmer og samtidigt blev udnævnt til livsvarige medlemmer af klubben med kontingentfrihed, som en fortjent tak til dem som stiftere af Seniorklubben Fjorden og for det kæmpe arbejde de begge havde udført i og for klubben i de forløbne 7 1/2 år.

 

Der var ingen yderligere kommentarer, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og den stiftende generalforsamling dermed afsluttet.

 

 

Næstved den 25. oktober 2009.

 

 

 

Referent:    Ina Rønn                                         Dirigent: Svend Wadskov